Księgowość projektów unijnych

lut 21, 2014

Księgowość dotacji unijnej

Z pewnością różni się od standardowej księgowości w firmie i wymaga od księgowego aktualizacji wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczenie projektów UE od strony finansowo-księgowej.
Podczas realizacji każdego projektu, na Beneficjencie dofinansowania UE ciąży wymóg wyodrębnienia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych związanych z projektem w formie prowadzenia dodatkowej ewidencji księgowej. Warto w tym miejscu pójść krok dalej i tak zorganizować księgowość projektu, aby sprawozdawczość dla Instytucji Nadzorującej nie była żadnym problemem. Najlepiej wprowadzić konta zespołu 5 – Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie, jednocześnie przyporządkować zadania z budżetu projektu do konkretnych kont, co umożliwi sporządzenie sprawozdań z realizacji projektu, które sporządzane są metodą kasową.
Pamiętajmy, że nie oznacza to tworzenia wersji kalkulacyjnej Rachunku Zysków i Strat, firma może pozostać przy wersji porównawczej – ustawodawca daje tu możliwość wyboru. Nie można zapomnieć także o formalnej stronie i należy dostosować politykę rachunkowości w swojej firmie do wymogów realizacji projektu UE, przez jej zmianę.

Ewidencja księgowa projektu UE

Ewidencja księgowa powinna uwzględniać podział otrzymanego dofinansowania na:

  • część krajową (dotacja celowa 15%)
  • część z Unii Europejskiej (środki EFRR 85%).

Od roku 2010 wprowadzono zmiany, które Beneficjenci są zobowiązani stosować, taka sama zasada dotyczy podziału wydatków w projekcie na pochodzące z dofinansowania UE i gwarantowanego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu – wniesionego wkładu własnego. Ułatwi to sprawozdawczość i pozwoli na uniknięcie błędów w księgowaniu wydatków i tym samym w sprawozdawczości do Instytucji Nadzorującej.

Rozliczanie projektów unijnych