Program Partnerski

Dołącz do Programu Partnerskiego,

polecaj nasze usługi

i ZARABIAJ!

Znasz osoby, które potrzebują wsparcia PROFESJONALNEGO BIURA RACHUNKOWEGO? 

Zostań Partnerem Starlit, polecaj nasze usługi i otrzymuj za to WYNAGRODZENIE! 

Program Partnerski Starlit to SAME KORZYŚCI: 

 • dołączenie do Programu zajmuje dosłownie chwilę, 
 • uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, 
 • Partnerem Starlit może zostać każdy – niezależnie od tego, czy jest naszym Klientem, 
 • członkostwo w programie jest bezterminowe, a procedury zgłoszenia potencjalnego nowego Klienta – banalnie proste, 
 • pozyskanie nowego Klienta to gwarantowana prowizja, wypłacana w dwunastu równych, comiesięcznych ratach!

Chcesz poznać szczegóły Programu Partnerskiego Starlit? Interesują Cię warunki wypłaty wynagrodzenia za polecenie naszych usług?

Zapoznaj się z REGULAMINEM PROGRAMU PARTNERSKIEGO, a wszystko stanie się jasne!

  Regulamin Programu Partnerskiego Starlit

  Prowizja wypłacana jest w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia za abonamentowe usługi księgowe uiszczanego Organizatorowi przez Nowego Klienta przez 12 następujących po sobie miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym wedle umowy Organizator rozpoczął świadczenie usług na rzecz Nowego Klienta.§ 1 Definicje podstawowe

  1. Organizator: Starlit Accounting sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd  Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem 0000402901, legitymująca się NIP: 8943036122.
  2. Program: Program Partnerski Starlit.
  3. Partner: podmiot biorący udział w Programie bez względu na jego status, formę organizacyjną czy fakt prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Nowy Klient: podmiot, który w momencie przekazania polecenia nie podpisał jeszcze żadnej umowy z Organizatorem.
  5. Produkty: Produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora, usługi prowadzenia księgowości, usługi audytu księgowego, usługi związane z pisaniem biznesplanów oraz wniosków unijnych oraz wykonywaniem sprawozdań finansowych.
  6. Skuteczne polecenie: polecenie uznaje się za skuteczne w momencie podpisania umowy między Organizatorem a Nowym Klientem w wyniku działań podjętych przez Partnera o ile sprzedaż Produktu wymaga podpisania odrębnej umowy oraz zapłaty wymaganego przez Nowego Klienta wynagrodzenia.

  § 2 Cel i uczestnictwo w Programie Partnerskim

  1. Celem Programu jest wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnianych przez Organizatora.
  2. W Programie mogą uczestniczyć osoby wskazane w §1 ust. 2 Regulaminu.
  3. Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez złożenie Organizatorowi woli przystąpienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Dla skutecznego przystąpienia do Programu obowiązkowe jest złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
  4. Współpraca Organizatora i Partnera jest bezterminowa. Zarówno Organizator jak i Partner mogą zrezygnować ze współpracy, składając oświadczenie drugiej stronie. Rozwiązanie współpracy następuje z upływem 7-dniowego okresu wypowiedzenia współpracy.
  5. Przystępując do Programu, Partner oświadcza, iż zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Programie zgodnie z przepisami powszechnie wiążącymi, w tym: ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  6. Informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane osobom trzecim.
  7. Organizator ma prawo do wykluczenia Partnera z Programu i jednostronnego rozwiązania współpracy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner naruszy Regulamin lub gdy działanie Partnera naruszy interes Organizatora lub jego klientów.

  § 3 Zasady ustalania prowizji

  1. Za Skuteczne polecenie Partnerowi przysługuje wynagrodzenie w postaci prowizji.
  2. W wypadku, gdyby Produkty Organizatora zostały polecone Nowemu Klientowi przez więcej niż jednego Partnera, za Skuteczne polecenie uznaje się to dokonane najwcześniej; Organizator ustali z Nowym Klientem chwilę najwcześniejszego polecenia. W razie gdyby nie było możliwe ustalenie najwcześniejszego polecenia, wynagrodzenie z tytułu Skutecznego polecenia otrzymuje każdy z polecających w danym przypadku Partnerów w częściach równych.
  3. Prowizja przysługuje jedynie wtedy, gdy Nowy Klient zawrze z Organizatorem Umowę na minimum 12 miesięcy.
  4. Prowizja wypłacana jest w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia za abonamentowe usługi księgowe uiszczanego Organizatorowi przez Nowego Klienta przez 12 następujących po sobie miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym wedle umowy Organizator rozpoczął świadczenie usług na rzecz Nowego Klienta.
  5. W razie, gdyby Nowy Klient rozwiązał z Organizatorem umowę przed upływem dwunastu miesięcy, licząc od chwili zawarcia umowy, Partnerowi nie przysługuje prawo do kolejnych rat prowizji, licząc od miesiąca następującego pod miesiącu, w którym rozwiązała się umowa Organizatora z Nowym Klientem.
  6. Wysokość prowizji za skuteczne polecenie Produktów innych niż wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie ustalana każdorazowo między Organizatorem a Parterem po przystąpieniu Partnera do Programu.
  7. Prowizja za Skuteczne polecenie jest wypłacana tylko za sprzedaż pierwszego Produktu. Partner nie ma możliwości dalszego lub dodatkowego polecania Nowego Klienta na inne Produkty po nawiązaniu przez Organizatora współpracy z Nowym Klientem.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizji. Zmiany nie mogą dotyczyć transakcji już zawartych. Partner zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi, czy akceptuje zmianę stawek prowizji w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji o tej zmianie przez Organizatora. Brak zgłoszenia informacji Organizatorowi w przewidzianym terminie poczytuje się jako akceptację zmiany stawek prowizji. W razie niezaakceptowania zmiany stawek prowizji przez Partnera współpraca rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym.
  9. Partnerowi przysługuje prawo do przeniesienia części lub całości należnej prowizji na Nowego Klienta. W takim przypadku wynagrodzenie należne Organizatorowi od Nowego Klienta za świadczone usługi pomniejsza się odpowiednio o wartość prowizji, z jakiej zrezygnował Partner. Partnerowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prowizji na inne niż Nowy Klient osoby trzecie.

  § 4 Wynagrodzenie

  1. Wynagrodzenie Partnera:
   • a. jest płatne na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT na kwotę prowizji powiększonej o należny podatek VAT, wówczas Organizator przekaże Partnerowi informacje dotyczącą wysokości prowizji lub
   • b. jest płatne na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdy Partner jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wówczas kwota prowizji stanowi kwotę brutto, od kwoty prowizji odliczone zostaną obowiązkowe należności publiczno-prawne lub
   • c. w przypadku gdy Partnerem jest podmiot, na rzecz którego Organizator świadczy usługi, wynagrodzenie jest rozliczone w ramach faktur wystawionych przez Organizatora za bieżące świadczenie usług oraz zostaje obniżone odpowiednio o wartość naliczonej prowizji,
  2. Wypłata wynagrodzenia następuje w sposób wskazany w §3 ust. 3, każdorazowo w terminie do 7 dni od otrzymania przez Organizatora wynagrodzenia za świadczoną usługę od Nowego Klienta.

  5 § Obowiązki Partnera

  1. Partner przekazuje Organizatorowi informacje kontaktowe do Nowego Klienta na adres e-mail: wspolpraca@starlit.pl. Kontakt powinien zawierać minimum imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby umocowanej do reprezentacji podmiotu, a także NIP firmy. Organizator może w późniejszym terminie poinformować o zmianie adresu e-mail właściwego do wysyłania tych informacji.
  2. Partner nie ma umocowania do:
   • a. Zawierania czy rozwiązywania umów w imieniu Organizatora,
   • b. Przyjmowania w imieniu Organizatora zapłaty wynagrodzenia należnego od Nowego Klienta. W razie otrzymania takiego wynagrodzenia Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie oraz przekazania mu świadczenia w całości,
   • c. odbierania w imieniu Organizatora zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą Organizator zawarł z Nowym Klientem,

  – w razie wątpliwości Partner zobowiązany jest informować Nowego Klienta o braku  umocowań, o których mowa powyżej.

  1. Partner zobowiązany jest w szczególności przekazywać wszelkie informacje mające znaczenie dla Organizatora oraz przestrzegać jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach, a także podejmować, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebne do ochrony praw Organizatora.
  2. W razie gdy Partner korzysta przy polecaniu Produktów z pomocy innych osób, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia tych innych osób z tytułu wykonanych poleceń.
  3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie.
  4. Partnerowi nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonaniem działań w związku z uczestnictwem w Programie.
  5. Partner wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora:
   • a) newslettera,
   • b) innych informacji związanych z działalnością Organizatora, Produktami i Regulaminem,
   • c) wskazówek dotyczących sposobu i zakresu wykonywania poleceń.
  6. Wyłącza się zastosowanie art. 76112 k.c. do niniejszego Regulaminu.

  6 § Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy polskie, w tym Kodeksu Cywilnego. W przypadku uczestnictwa w Programie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do ich praw i obowiązków nie mają zastosowania przepisy o umowie agencyjnej.
  2. Dla skutecznego złożenia wszelkich oświadczeń woli, notyfikacji, zawiadomień oraz treści o jakich mowa w §5 ust. 6 Regulaminu, wystarczające jest zachowanie formy dokumentowej, w tym formy elektronicznej (e-mail).
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2020.
  4. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu, o czym zawiadamia Partnera, np. poprzez e-mail. Przepisy §3 ust. 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  5. Wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: wspolpraca@starlit.pl
  6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.starlit.pl.
  7. W razie powstania sporu pomiędzy Organizatorem i Partnerem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwości miejscowej Organizatora.

  Polecaj SPRAWDZONE biuro rachunkowe i ZARABIAJ! 

   Wypełnij zgłoszenie i dołącz do Programu Partnerskiego!

   5 + 11 =