Postojowe dla firm

Wsparcie dla firm pod lupą: Postojowe (JDG i spółki cywilne)

Znamy już szczegóły, które dotyczą świadczeń postojowych dla działalności gospodarczych (przepisy odnoszą się do osób prowadzących działalność, a nie osób samozatrudnionych!) i spółek cywilnych. W tekście opisujemy, kto konkretnie może ubiegać się o takie wsparcie, ile ono wynosi i kiedy ma uzasadnienie. Pokazujemy też, jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o postojowe.

Kto może się starać o wsparcie

Tzw. wynagrodzenie postojowe przygotowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (według definicji ustawy Prawo przedsiębiorców), ale nie osób samozatrudnionych. Postojowe przysługuje też wspólnikom spółek cywilnych (nie dotyczy spółek jawnych), którzy wykazują brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, takich jak np. umowa o pracę lub umowa zlecenie w innych firmach. Postojowe dotyczy osób zamieszkujących w Polsce, tj. obywateli Polski, obywateli UE, EFTA, EOG i Szwajcarii – wymagane są karta pobytu i legalny pobyt cudzoziemców. Ważny warunek: rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

Sposób działania

  • niezawieszona JDG – przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (bez limitu przychodu!) = dofinansowanie: 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł brutto,
  • zawieszona JDG (po 31 stycznia) – zawieszenie po dniu 31 stycznia (bez limitu przychodu!) = dofinansowanie: 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł brutto,
  • karta podatkowa – powyższych wymogów nie stosuje się dla firm na karcie podatkowej, korzystających ze zwolnienia z VAT = dofinansowanie: 50% minimalnego wynagrodzenia.
Uwaga: postojowe to świadczenie, o które można wnioskować do 3 razy – świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, potrąceniom i egzekucjom.

Obostrzenia

Postojowe jest wypłacane, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju (przestój nie oznacza zawieszenia). Co więcej, można się spodziewać, że w celu weryfikacji określonych przez wnioskodawcę wysokości przychodu nastąpi komunikacja ZUS-KAS. Nienależne świadczenie należy zwrócić z odsetkami. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wypłata po raz kolejny świadczenia może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia – na zasadzie oświadczenia, że sytuacja materialna się nie poprawiła. Wniosek: kolejne postojowe =  jedynie oświadczenie.

Jak składamy wniosek?

Wniosek do ZUS – RSP-D, który może być papierowy lub elektroniczny, musi zawierać oświadczenia:
  • nieprzekroczeniu przychodu (300%),
  • przestoju,
  • spadku obrotów o 15%.
Termin złożenia wniosku – maksymalnie 3 miesiące od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek może być papierowy lub elektroniczny. Można poczekać ze złożeniem wniosku do spadku przychodu. Dopuszczalna jest odmowa w drodze decyzji, jednak można się od niej odwołać. Sprawy będzie można załatwiać przez pełnomocnika.