Umorzenie składek ZUS

Wsparcie dla firm pod lupą: Zwolnienie z ZUS

Pomoc dla firm obejmuje umorzenie składek ZUS. Przysługuje ono firmom bez pracowników – obowiązuje wtedy limit przychodowy i – według Tarczy 3.0 – dochodowy oraz firmom z pracownikami – w tym przypadku brak jest limitów przychodowych. Przeczytaj, jak złożyć wniosek i co będzie Ci przysługiwało, dzięki tej formie wsparcia. Odpowiedź w tekście.

Kto może się starać o wsparcie

 1. Firmy posiadające do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych – 100% umorzenia
 2. Firmy posiadające od 10 do 49 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych – 50% umorzenia
 3. Firmy bez pracowników w zależności od przychodów i/lub dochodów – 100% umorzenia

Firmy z pracownikami

Umorzenie dla firm z pracownikami, które:
 • przed dniem 1.02 i na dzień 29.02,
 • w okresie od 1.02 do 29.02 i na dzień 31.03,
 • w okresie od 01.03 do 31.03 i na dzień 30 kwietnia,
miały zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych lub 10 do 49 korzystają z umorzenia składek ZUS odpowiednio w 100% i 50%. Warto dodać, że do liczby osób zgłoszonych nie wlicza się osób młodocianych. W przypadku firm z zatrudnieniem nie ma obowiązku wykazywania spadku przychodów, ani też ograniczeń dotyczących wysokości przychodów. Warunki: prowadzenie działalności przed dniem 1.04.2020.

Firmy opłacające składki tylko za siebie

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jednoosobową spółkę z o.o. i in. i opłacających składki wyłącznie za siebie zwolnienie z tytułu składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności nie był wyższy od 15 681 zł brutto (sprawdzamy PIT dla danej osoby), czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ważne jest także kryterium dochodowe wprowadzone w tarczy 3.0 – dochód nie może przekraczać 7 tys. zł.
Przykład: Pan Jan prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i opłaca wyłącznie swoje składki. Jego przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto (powyżej ok. 15 600 zł), ale dochód nie przekroczył 7 tys. zł. Obecnie, w myśl przepisów, pan Jan skorzysta ze zwolnienia ZUS za kwiecień i maj (zwolnienie nie obejmuje marca).

Korzystający z ulgi na start

W ramach tarczy 3.0. umorzenie ZUS dotyczy również tych, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Warunki: prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z działalności: a) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo b) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. Zwolnienie dotyczy tylko należności z tytułu składek za okres od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Sposób działania

Umorzenie przyznawane jest na okres 3 miesięcy za składki należne za okres od 1.03.2020 do 31.05.2020, co oznacza, że nie płacimy składek od kwietnia do czerwca 2020 r. Aby uzyskać, składamy DRA/RCA, w którym wykazujemy składki ZUS dla siebie lub siebie i pracowników (jako płatnik). Wsparcie będzie odbywać się w trybie umorzenia, oznacza to, że składki będą widoczne jako wpłacone. Składki ustalane są od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek. Zwolnienie dotyczy również składek opłaconych za marzec i kwiecień, które zostały opłacone. Składki zostaną zwrócone. Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek możesz pobrać na stronie ZUS.

Jak składamy wniosek?

 • Wniosek RDZ składamy do ZUS, nie później niż do dnia 30.06.2020.
 • Wniosek uzupełniamy o oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (lub dochodu – nieprzekraczającego 7 tys. zł) – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Forma wniosku - od tarczy 4.0 może być tylko elektroniczna - wnioski składamy przez system ZUS PUE.
 • ZUS wysyła decyzję o umorzeniu składek za każdy miesiąc osobno.

Inne

 • Zwalnia się z opłacania składki w terminie 30 dni od dnia przesłania DRA/RCA.
 • Informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek będzie udostępniona na profilu informacyjnym, o ile taki został utworzony.
 • ZUS umarza składki w ciągu 30 dni.
 • Weryfikacja polega na tym, że ZUS informuje KAS o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, KAS informuje ZUS o rozbieżnościach.
 • Zwolnienie ze składek nie stanowi podstawy do opodatkowania a umorzona część ZUS nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
 • Zachowuje się też prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli osoba podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.
 • Członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń. Ewentualna odmowa następuje w formie decyzji i możliwe jest odwołanie.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU RDZ