Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

lip 3, 2015

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego czy spółka z o.o?

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce może się wydawać dobrą alternatywą dla spółki z o.o. z kapitałem zagranicznym. Jednym z głównych powodów jest koszt utworzenia oddziału, który jest mniejszy niż w przypadku założenia nowej spółki. Dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorca zagraniczny nie ma obowiązku wnoszenia dodatkowego kapitału zakładowego oraz nie ponosi kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego. Należy jednak pamiętać, że podstawową cechą oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest brak odrębnej osobowości prawnej, w związku z czym podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje przedsiębiorca zagraniczny. Tym samym to właśnie on odpowiada całym swoim majątkiem za działania wyznaczonego przedstawiciela. Co istotne, przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności zagranicznego przedsiębiorcy, konieczne jest także wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania go w polskim oddziale.

Rejestracja oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego a rejestracja spółki z o.o

Aby zarejestrować oddział zagraniczny w Polsce wymagane są oświadczenia:

  • o ustanowieniu oddziału na terenie Polski oraz miejsca jego działalności,
  • w sprawie powołania reprezentanta wraz z notarialnie poświadczonym wzorem podpisu tej osoby oraz
  • przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego poświadczona notarialnie kopia umowy spółki i oryginał odpisu z odpowiedniego rejestru zagranicznego.

Najbardziej czasochłonna i kosztowna może okazać się jednak rejestracja oddziału zagranicznego w KRS. Etap ten może trwać od 30 do nawet 60 dni. Za złożenie dokumentów w KRSie oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierana jest opłata w wysokości 1000 zł.

Założenie spółki z o.o. jest zdecydowanie droższe, ponieważ wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Podczas sporządzania umowy warto zawrzeć w niej wszystkie ważne kwestie, tak by uniknąć w przyszłości zmiany jej zapisów. Za podpisanie aktu założycielskiego u notariusza w zależności od wysokości kapitału zakładowego zapłacimy min. 600 zł. Wpis do KRS następuje do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – do tego czasu spółka funkcjonuje jako „spółka w organizacji”. Należy pamiętać, że w tym czasie wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania. Aby zarejestrować spółkę z o.o. należy złożyć do KRS odpowiednie formularze wraz z innymi wymaganymi dokumentami. W tym wypadku za złożenie dokumentów oraz ogłoszenie wpisu w MSiG pobierana jest opłata w wysokości 600 zł.

Zatrudnianie pracowników przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego

Aby oddział przedsiębiorcy zagranicznego mógł uzyskać status pracodawcy, musi:

  • zawrzeć w swoim statucie zapis o tym, że posiada odrębną strukturę organizacyjną lub osobne finansowanie,
  • otrzymać prawo do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników. Stanie się to w momencie, gdy przedsiębiorca zagraniczny uprawni oddział do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań w obszarze prawa pracy. Umocowanie to powinno wynikać ze statutu lub innego aktu regulującego organizację i sposób funkcjonowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Nieodpowiednie zawarcie umocowania może powodować wiele problemów. Jeżeli w statucie lub innym akcie nie zawrze się zapisów informujących, że oddział jest pracodawcą – pracownicy będą musieli rozliczać się samodzielnie. Umocowanie należy udzielić oddziałowi jako jednostce organizacyjnej, nie zaś osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale. Trzeba również wskazać osobę, która będzie reprezentować oddział w stosunkach pracowniczych, m.in. podpisywać umowy o pracę czy wyznaczać zadania poszczególnym osobom. Może to być osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego a nawet prokurent.

Obowiązki podatkowe

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, podmioty zagraniczne w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że zapłacą one podatek od osób prawnych tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski (tzw. zasada źródła). Ponadto oddział możne funkcjonować jako podatnik VAT, jeżeli:

  • prowadzi działalność opodatkowaną na terytorium Polski,
  • zatrudnia pracowników,
  • osoba uprawniona do reprezentowania oddziału przy zawieraniu umów i podejmowania decyzji zarządczych przebywa w Polsce oraz
  • prowadzenie działalności w wynajętych lub posiadanych na własność pomieszczeniach.

Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji?

Umów się z naszym ekspertem: 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.