istotne zmiany w księgowości

Istotne zmiany w księgowości w 2021 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe, nowości w estońskim CIT i podatku dochodowym, ulga na robotyzację, kasy fiskalne online, SLIM VAT, a nawet konieczność rejestrowania umów o dzieło w ZUS. Już czas przygotować się na zmiany w księgowości w 2021 roku. Obszarów jest sporo i wszystkie są bardzo istotne. Wskazujemy, jak zmiany wpłyną na funkcjonowanie Twojej firmy.

Zmiany w księgowości w 2021 – Pracownicze Plany Kapitałowe

O Pracowniczych Planach Kapitałowych słyszymy już od dłuższego czasu. PPK to rodzaj prywatnego i długoterminowego, ale przede wszystkim dobrowolnego oszczędzania dodatkowych środków przez osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowy cywilne w danej firmie. Wpłat na konto PPK dokonują solidarnie trzy strony: pracownik, firma i państwo. Celem jest zapewnienie osobie zatrudnionej wyższych świadczeń emerytalnych.

Jako prowadzący firmę nie możesz nakłaniać pracowników do rezygnacji z PPK, musisz też wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać Waszymi Planami. Dzięki rządowemu kalkulatorowi możesz obliczyć m.in. koszty związane z wprowadzeniem Planów w firmie. W Starlit pomagamy Ci naliczać składki i wysyłać plik PPK (umowa podstawowa) lub możemy prowadzić w Twoim imieniu wszystkie działania związane z PPK na podstawie przekazywanych nam informacji (dodatkowa umowa).

Ważne

PPK od stycznia 2021 r. dotyczą firm zatrudniających od 1 do 19 pracowników (wiek pracowników: 18-54 lata). Nie obowiązują natomiast jednoosobowych działalności, jeśli nie zatrudniają osób, które są zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK oraz mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione zrezygnowały z dokonywania wpłat.

Harmonogram Pracowniczych Planów Kapitałowych – od kiedy obowiązują?

 • 1 stycznia 2021 r. – wejście w życie ustawy.

 • Okres 3 miesięcy: przygotowanie listy pracowników, czas na konsultacje z reprezentacją pracowników, ustalenie harmonogramu, przedstawienie pracodawcy przygotowanych działań komunikacyjnych, realizacja harmonogramu.

 • Do 23 kwietnia 2021 r. – podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją.

 • Do 10 maja 2021 r. – podpisanie umowy o prowadzenie PPK z pracownikami. Naliczenie pierwszych wpłat do PPK za maj.

 • Do 15 czerwca – przekazanie pierwszych wpłat do wybranej instytucji.

Zmiany podatkowe 2021 – estoński CIT

Estoński CIT i zmiany z nim związane są konsensusem wynikłym po negocjacjach pomiędzy stroną reprezentującą polskich przedsiębiorców, a rządem. Z estońskiego CIT skorzystasz już od początku 2021 roku (szczegóły znajdziesz m.in. na gov.pl). Na stronie podatki.gov.pl możesz dodatkowo sprawdzić też, czy kwalifikujesz się do skorzystania z estońskiego CIT.

Estoński CIT możesz wykorzystać na dwa sposoby:

 • Sposób 1. Jako opodatkowanie w formie ryczałtu. Opodatkowaniu nie podlega dochód (różnica pomiędzy przychodem i kosztem), lecz wypłata zysku na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy. Stawka ryczałtu wynosi 15% podstawy opodatkowania dla małego podatnika lub 25% podstawy opodatkowania dla innych podatników. Obniżenie stawek o 5 p.p. następuje, gdy nakłady inwestycyjne odpowiednio wzrosną.

 • Sposób 2. Jako odliczanie kosztów od środków przeznaczonych na inwestycję. Jeśli rozwijasz firmę przez dokonanie konkretnych inwestycji, to mniej za to płacisz (szczegóły znajdziesz poniżej, w trzeciej kolumnie tabeli).

Wymogi estońskiego CIT (muszą być spełnione łącznie)

Ponoszenie nakładów inwestycyjnych

Specjalny fundusz inwestycyjny (sposób drugi)

 • dotyczy spółek z o.o. lub spółek akcyjnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne,

 • łączne przychody (z uwzględnieniem VAT) z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł,

 • mniej niż 50% łącznych przychodów stanowią określone przychody pasywne (m.in. odsetek z pożyczek),

 • zatrudnienie co najmniej 3 pracowników (przez okres 300 dni w roku podatkowym) lub miesięczne wydatki na wynagrodzenia stanowią co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

 • spółka nie posiada udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa czy też innych praw majątkowych w innych podmiotach,

 • nie sporządza sprawozdań finansowych w okresie objętym ryczałtem zgodnie z MSR,

 • zawiadomi urząd skarbowy o wyborze opodatkowania ryczałtem do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, dla którego wybrano ryczałt,

 • ponosi bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w określonych kwotach,

 • wyłączenie dla przedsiębiorstw finansowych i instytucji pożyczkowych oraz spółek korzystających ze zwolnień przedmiotowych z art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz 34a ustawy o CIT,

 • wyłączenie dla spółek powstałych z restrukturyzacji (z wyjątkiem przekształceń) w pierwszych 2 latach działalności.

 • o 15% względem wartości posiadanych środków trwałych, jednak nie mniejszej niż 20 tys. w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat,

 • o 33% względem wartości posiadanych środków trwałych, jednak nie mniejszej niż 50 tys. zł w okresie 4 lat,

 • na zakup środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT, wykluczenia m.in. samochody i środki które zaspakajają potrzeby wspólników,

 • wydatki na nabycie wyłącznie fabrycznie nowych ŚT,

 • wyłączony jest leasing operacyjny.

 • istota: szybsze rozpoznanie KUP,

 • warunek: spełnienie wymagań przewidzianych w art. 28j ust. 1 pkt 1 6 ustawy o CIT,

 • utworzenie specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego w BGK lub banku, który zawarł umowę o współpracy z BGK,

 • przekazania środków na rachunek (odpis) = KUP,

 • wysokość dokonywanych odpisów będzie ograniczona do wysokości zysku osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (fundusz tworzony jest z zysku z roku poprzedniego; środki nie mogą pochodzić z pożyczki, kredytu, dotacji, subwencji, dopłat i innych form wsparcia finansowego),

 • środki z rachunku muszą zostać wydatkowane na cele inwestycyjne nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano takiego odpisu (możliwość wydłużenia tego okresu do 3 lat po uprzednim poinformowania NUS),

 • odpis stanowi pomoc de minimis,

 • brak możliwości rozliczania w KUP sfinansowanych z funduszu wydatków na nabycie lub wytworzenie ŚT, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Na czym polegają najważniejsze nowości estońskiego CIT z perspektywy przedsiębiorcy?

1. Inwestycje w biznes się opłacają. Jeśli jako przedsiębiorca przeznaczysz środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacisz podatku CIT. To rozwiązanie, które w założeniu ma stymulować polską gospodarkę.

2. Na estoński CIT „łapią się” firmy z większą kwotą przychodów. Kwota przychodów, które można osiągać i nadal korzystać z estońskiego CIT zostaje zwiększona z 50 do 100 mln zł. To szansa dla nieco większych firm.

3. Złagodzono warunek dotyczący zatrudnienia co najmniej 3 pracowników na umowie o pracę. Spółka korzysta z preferencyjnego opodatkowania, nawet jeśli zatrudnia osoby na inne umowy cywilnoprawne (w określonej kwocie). Mały podatnik w pierwszym roku może zatrudniać jedną osobę, zamiast trzech.

4. Wsteczne rozliczanie strat. Podatnik będzie mógł wstecznie rozliczyć straty podatkowe poniesione przed przystąpieniem do estońskiego CIT.

5. Beneficjenci to małe i średnie spółki kapitałowe. Na zmianach skorzystają szczególnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.

Zmiany w podatkach 2021 – podatek dochodowy

Zmiany podatkowe dotyczą także podatku dochodowego. Obejmują m.in. CIT dla spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce. To działanie ma na celu ukrócenie tzw. optymalizacji podatkowych i wyprowadzania środków do rajów podatkowych. Dodatkowo wprowadzone będą zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, który obejmie więcej firm i pozwoli im rozliczać się w sposób uproszczony.

Ryczałt w 2021 – co warto wiedzieć?

Ryczałt

Opodatkowanie nieruchomości ryczałtem

opłacany od przychodów, nie rozlicza się kosztów,

można odliczać składki ZUS i korzystać z ulg podatkowych,

zmiana kwoty podlegającej opodatkowaniu – do 2 mln euro,

większa liczba stawek: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,0%, 3,0%,

większa liczba nowych branż, które do tej pory pozbawiały prawa do tej formy opodatkowania,

stosowanie niższej stawki niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym,

zmiana kwoty u podatników rozliczających się kwartalnie z 25 tys. euro na 200 tys. euro,

17% zamiast 20% dla wolnych zawodów – katalog wolnych zawodów poszerzony został o: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych,

15% m.in. dla przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1),

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:

  • przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Wprowadzenie małego podatnika CIT zakłada, że z 1,2 do 2 mln euro zwiększy się limit przychodów, który pozwala na stosowanie stawki 9% CIT. Dodatkowo ulga na robotyzację zakłada, że niezależnie od wielkości i rodzaju branży możesz odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację. To rodzaj zachęty do zwiększenia innowacyjności Twojej firmy.

Zmiany w PIT 2021 r.

Do najważniejszych zmian w PIT w 2021 r. zaliczyć można:

 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej. Ograniczenie w zakresie korzystania z ulgi abolicyjnej dotyczy osób pracujących za granicą. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła teraz 8000 zł, a odliczyć będzie można tylko 1360 zł.

 • Zmiany w uldze dla młodych. Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu pracy, umowy zlecenie, z tytułu praktyki absolwenckiej czy stażu uczniowskiego.

 • Zmiany w ryczałcie. Opisaliśmy je szerzej w tabeli powyżej „Ryczałt w 2021 – co warto wiedzieć?”.

 • Zmiany w formularzach PIT. Formularze PIT w 2021 r. pozwolą odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19.

Ulga na robotyzację 2021

Choć na razie brak jest konkretnego projektu ustawy, to jednak plany Ministerstwa Finansów ściśle związane są ze wsparciem działalności innowacyjnej. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Oto kilka przykładów ulg, które być może wejdą w życie (wszystkie ulgi będzie można ze sobą łączyć):

 • ulga B+R – prace koncepcyjne nad nowym produktem,

 • ulga na prototyp – przeniesienie pomysłu do sfery materialnej,

 • ulga na robotyzację – wdrażanie rozwiązania,

 • ulga IP BOX – etap komercjalizacji rozwiązania (sprzedaż produktów),

 • dodatkowo: ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Wprowadź kasy fiskalne online

Jeśli prowadzisz biznes związany z:

 • z wyżywieniem świadczonym wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usługami w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – kasy fiskalne online obowiązują Cię od 01.01.2021 r.,

 • usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi i kosmetologicznymi, budowlanymi, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczymi lub związanymi z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu – kasy fiskalne online obowiązują Cię od 01.07.2021 r.

Skorzystaj z ulgi na kasy fiskalne online

Na kasę fiskalną online przysługuje Ci ulga w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga ma zastosowanie tylko przy zakupie kas umożliwiających połączenie z Centralnym Repozytorium Kas.

SLIM VAT – od kiedy i co to jest?

SLIM VAT to pakiet zmian, które mają wprowadzić kilka uproszczeń dla podatników. Zaczną one obowiązywać już od początku 2021 r. Należą do nich:

 • uproszczenie korekty faktur (brak wymogu otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę),

 • ułatwienia dla eksporterów,

 • spójne kursy walut,

 • odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych,

 • zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości (do 20 zł).

Inne zmiany w podatkach 2021

Wymienione powyżej nowości nie są oczywiście wszystkimi, które wejdą w życie w 2021 r. Warto wymienić kilka innych kluczowych zmian, dotyczących wielu różnych branż. Należą do nich:

 • Rejestr umów o dzieło na druku RUD – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzone przez Tarczę).

 • Brexit – od stycznia 2021 Wielka Brytania stanie się podmiotem spoza UE. Sprawdź specjalny brexitowy poradnik.

 • Opłata od tzw. małpek – opłata za zezwolenie sprzedaży małpek wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej:

  • podstawa opodatkowania to przychód ze sprzedaży detalicznej,

  • wykluczenia, np. leki, wyroby medyczne,

  • stawki: 0,8% do 170 mln, 1,4% powyżej 170 mln.

 • Podatek od deszczu:

  • opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej,

  • projekt na etapie konsultacji,

  • planowana wysokość opłat – od 0,45 zł do 1,5 zł za 1 m².

 • Podatek od cukru:

  • opłata za wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów, kofeiny lub tauryny,

  • wysokość opłat – od 0,05 do 0,50 zł za każdy gram cukru,

  • wysokość opłat za napoje zawierające kofeinę lub taurynę – 0,10 zł w przeliczeniu na list napoju – maksymalna opłata wyniesie 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Przygotuj się z nami na zmiany w księgowości w 2021 r.

Ponieważ przyszły rok zapowiada się bardzo intensywnie pod względem zmian, dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę. Aby wdrożyć nowości w firmie, zapraszamy na wizytę w naszym biurze i omówienie szczegółów.

Wdrażasz PPK lub chcesz skorzystać z tzw. estońskiego CIT?

Nie wiesz, jak na Twoją firmę wpłyną zmiany w podatku dochodowym?

Chcesz skorzystać z ulgi na robotyzację lub SLIM VAT?

Skontaktuj się z nami – przygotujmy się razem na nowy rok!