Horyzont 2020 – unijne wsparcie dla innowacyjnych MŚP

gru 18, 2015

Horyzont 2020 to największy program ramowy Unii Europejskiej oferujący wsparcie w badaniach naukowych oraz tworzeniu i wprowadzaniu innowacji. Na badania mające na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zostanie przeznaczone prawie 80 miliardów euro. W ramach Horyzontu 2020 można sfinansować m.in. projekty, które obejmują transfer technologii oraz B+R i innowacje.

Trzy filary Horyzontu 2020 to:

 1. Doskonała baza naukowa – środki przeznaczone na wspieranie naukowców, rozwój nauki i centrów badawczych,
 2. Wiodąca pozycja w przemyśle – środki przeznaczone na rozwój kluczowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, kosmicznych, nanotechnologii i nanomateriałów, a także innowacji w MŚP.
 3. Wyzwania społeczne – środki przeznaczone na takie cele, jak zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, czysta energia, działania w dziedzinie klimatu i efektywna gospodarka zasobami.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?
Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z funduszy programu skorzystają głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i ośrodki badawcze.
Według kryteriów Komisji Europejskiej, Twoja firma kwalifikuje się do sektora MŚP, jeśli zatrudnia mniej niż 250 osób. Musi też spełnić jeden z dwóch warunków:

 • Obrót nie może przekroczyć 50 milionów euro rocznie.
 • Suma bilansowa nie może przekroczyć 43 milionów euro rocznie.

Które programy umożliwią finansowanie MŚP?

Projekty badawcze i innowacyjne

Wsparcie dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 będzie stymulować rozwój gospodarczy przez zwiększanie innowacyjności i produktywności. Stwarza to nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorców. Dzięki wsparciu firmy mogą rozwijać swoją działalność i zyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku światowym.

Instrument MŚP

Instrument MŚP to prosty mechanizm finansujący mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Program ma wypełnić luki finansowe w przedsięwzięciach o wysokim ryzyku i na wczesnym etapie rozwoju, tak by stymulować powstawanie przełomowych innowacji. O fundusze może wystąpić pojedyncza firma lub ich grupa.
Program przeznaczony jest dla firm, którym zależy na rozwoju i współpracy międzynarodowej. Możesz do niego przystąpić niezależnie od tego, czy działasz w obszarze wysokich technologii, czy nie. Twój projekt może być sfinansowany w 70% (w projektach B+R może to być nawet 100%).
Wyłącznie MŚP mogą aplikować o dofinansowanie z Instrumentu MŚP. Jeśli Twoja firma realizując projekt ma zamiar współpracować z uniwersytetami lub innymi organizacjami, powinna im zlecać zadania na zasadzie podwykonawstwa.

Fast Track to Innovation

Program pomoże w komercjalizacji najlepszych innowacji. Za pomocą środków unijnych będzie można pokryć 70% kosztów kwalifikowalnych – do 2 milionów euro. Aplikować mogą małe konsorcja (do pięciu podmiotów). Technologia powinna być zaawansowana – na przynajmniej 6 poziomie skali  gotowości technologicznej TRL.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Dzięki grantom badawczo-szkoleniowym Działania Marii Skłodowskiej-Curie Twoja firma może:

 • zatrudnić doświadczonego naukowca,
 • skorzystać z wymiany pracowników z europejską instytucją badawczą lub przedsiębiorstwem pozaeuropejskim,
 • zaprosić początkujących naukowców na staż
 • uruchomić program studiów doktoranckich lub program grantowy.

Zamówienia przedkomercyjne na B+R i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania

W ramach Horyzontu 2020 także sektor publiczny może inicjować powstawanie innowacji poprzez zamówienia publiczne:

 • zamówienia przedkomercyjne na B+R (PCP) – gdy oczekiwane rozwiązanie wymaga podjęcia badań B+R; sektor publiczny zamawia badania, by sprawdzić dostępne rozwiązania i znaleźć technologię najlepiej odpowiadającą jego potrzebom.
 • zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) – gdy technologia będąca przedmiotem zamówienia jest prawie gotowa do wprowadzenia na rynek; sektor publiczny działa jako pierwszy nabywca innowacyjnych produktów i usług.

Infrastruktury badawcze

Poprzez Horyzont 2020 Twoja firma może zyskać dostęp do infrastruktur badawczych. Możesz przeprowadzić badania w najlepszych europejskich laboratoriach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Za pomocą funduszy unijnych możesz pokryć koszty badań, podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku oraz zyskać dostęp do infrastruktury informatycznej.

Preferencyjne instrumenty finansowe

Horyzont 2020 to także dostęp do instrumentów dłużnych i kapitałowych. Twoja firma może zyskać uprzywilejowane pożyczki, gwarancje lub wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka.

Jak dołączyć do programu?

W ramach Horyzontu 2020 odbywają się regularne nabory wniosków o dofinansowanie badań w różnych obszarach nauki.

CNie chcesz przegapić żadnej okazji do pozyskania funduszy?

Skontaktuj się z nami