Dofinansowanie do wynagrodzeń z urzędu pracy

Wsparcie dla firm pod lupą: Dofinansowanie części wynagrodzeń przez Starostę UP

Kolejna pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców to dofinansowanie przez Starostę UP. Jeśli przez sytuację z COVID-19 w Twojej firmie spadły obroty, możesz uzyskać dopłaty 50%, 70% lub nawet 90%. W tekście opisujemy dokładnie procedury.

Kogo dotyczy?

Dofinansowanie części wynagrodzeń przez Starostę UP to pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obejmuje ono dopłatę do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne (część pracownika + pracodawcy). Spadek obrotów obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Jaki spadek obrotów muszę wykazać?

  • co najmniej 30% – świadczenie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 50% – świadczenie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 80% – świadczenie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Których pracowników dotyczy?

Dofinansowanie części wynagrodzeń przez Starostę UP obejmuje wszystkich lub wybranych pracowników na okres nie dłuższy niż 3 m-ce z możliwością wydłużenia po decyzji Rady Ministrów. Wypłacane jest w okresach miesięcznych. Wymagane jest składanie comiesięcznych oświadczeń o stanie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń. Dotyczy pracowników m.in.: umowy o pracę, o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Jakie są obostrzenia?

Otrzymując dofinansowanie, należy utrzymać zatrudnienie przez okres dofinansowania + taki sam okres po zakończeniu dofinansowania. W wypadku niespełnienia warunku – zwrot dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. Należy wykazywać brak zaległości w ZUS i podatkach do końca 3 kwartału 2019 oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak składamy wniosek?

Wnioski będziemy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Dołączymy do nich oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o spadku przychodów, liczbie zatrudnionych, wysokości wynagrodzenia pracowników, a także oświadczenie o braku przesłanek do upadłości i niezaleganiu. Podpiszemy też umowę ze Starostą.