Dofinansowanie do działalności

Wsparcie dla firm pod lupą: Dofinansowanie JDG bez pracowników przez Starostę

Już jest dodatkowe wsparcie dla jednoosobowych działalności bez pracowników. Przyznaje je Starosta. Wystarczy złożyć wniosek i podpisać umowę z urzędem. Wsparcie dotyczy zarówno mikro, małych, jak i średnich przedsiębiorców.

Kogo dotyczy?

Dofinansowanie JDG bez pracowników przez Starostę to wsparcie dla mikro/małych/średnich przedsiębiorców. Spadek obrotów obliczony tu jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego.

Dofinansowanie

  • co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  • co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  • co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Obostrzenia

Dofinansowanie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 m-ce. Należy składać comiesięczne oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu. Przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pod rygorem zwrotu proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak składamy wniosek?

Wnioski składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia JDG – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Do wniosku dołączamy oświadczenia (odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń): o spadku przychodów, o braku przesłanek do upadłości, niezaleganiu w podatkach, składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., a także o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.