Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Wsparcie dla firm pod lupą: Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Rząd przewidział także dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Można je otrzymać, gdy firma notuje wyraźne spadki sprzedaży, postój ekonomiczny czy stosuje obniżony wymiar czasu pracy. Sprawdź, jak m.in. zawrzeć porozumienie z pracownikami w tym zakresie!

Jakich spadków dotyczy dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP?

  • spadków sprzedaży 15% lub nie mniej niż 25% (15% – obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych; nie mniej niż o 25% – obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego),
  • przestoju ekonomicznego (m.in. wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe niż minimalne; dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia – 1300 zł). Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, było wyższe od 15 681 zł brutto, czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • obniżonego wymiaru czasu pracy (m.in. obniżenie wymiaru o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu; dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2079,43 zł brutto). Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, było wyższe od 15 681 zł brutto. Ponadto pracodawca otrzyma środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Których pracowników dotyczy?

Wsparcie obejmuje pracowników m.in. na umowy o pracę, o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Jak wygląda porozumienie z pracownikami?

Porozumienie z pracownikami w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (podpisywane ze związkami zawodowymi, organizacjami związkowymi, zakładową organizacją związkową, przedstawicielami pracowników). Kopia porozumienia powinna być przekazana właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Okres dokumentowania

Okres dokumentowania obrotów w celu wykazania spadku ulega skróceniu do dwóch miesięcy albo miesiąca zamiast obecnie obowiązujących sześciu.

Czas trwania wsparcia

Wsparcie przysługuje w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od daty złożenia wniosku. Okres ten, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć Rada Ministrów (w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19).

Obostrzenia

Wnioskując o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP, przedsiębiorca nie może mieć zaległości m.in. w ZUS, a także podatkowych – do końca 3 kwartału 2019. Ważny jest też brak przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dodatkowo, zastosowanie tej pomocy wyłącza możliwość korzystania z innych pomocy dla pracowników.

Wniosek

Wniosek składa się w wojewódzkich urzędach pracy. NIE rozpatruje się według kolejności ich wpływu (WAŻNA ZMIANA!). NIE do wyczerpania środków (WAŻNA ZMIANA!).