Zmiany w podatkach 2017

gru 16, 2016

Od Nowego Roku czekają nas istotne zmiany w prawie podatkowym. W zamyśle ustawodawcy nowe przepisy mają doprowadzić do ograniczenia „szarej strefy” i wyeliminowania nadużyć związanych z podatkiem VAT. Z drugiej strony przewidziano pewne ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, co zmiany oznaczają w praktyce i które z nich dotyczą Ciebie.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Nie będzie można już zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktur opłacanych gotówką, jeśli kwota, na którą zostały wystawione przekracza 15 000 zł. Faktury takie powinny być opłacane przelewem na rachunek bankowy. W związku z tym podatkowa księga przychodów i rozchodów będzie zawierać nowy dokument dotyczący zwiększenia przychodu z powodu niemożliwości zaliczenia do kosztów faktur powyżej 15 000 opłaconych gotówką.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

 1. Wprowadzenie obok obecnie istniejącej 19% stawki podatku, drugiej obniżonej stawki podatku w wysokości 15%. Ze stawki tej skorzystać będą mogli mali podatnicy. Podatek 15% będą mogli zapłacić też podatnicy rozpoczynający działalność, jednak tylko w roku podatkowym, w którym działalność rozpoczęli. Ze stawki 15% podatku nie będą mogły korzystać podatkowe grupy kapitałowe.

Jeśli chcesz móc korzystać z podatku 15% nie tylko w pierwszym roku podatkowym, załóż z nami spółkę do końca roku.

 1. Nie będzie można już zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktur opłacanych gotówką, jeśli kwota, na którą zostały wystawione przekracza 15 000 zł. Faktury takie powinny być opłacane przelewem na rachunek bankowy.
 2. Dzielenie lub łączenie spółek nie będzie już prostym sposobem na uniknięcie opodatkowania. Przepis określający, że majątek spółki przejmowanej /dzielonej nie stanowi dochodu spółki przejmującej /nowo związanej, nie będzie miał bowiem zastosowania, jeśli wymienione działania nie zostały przeprowadzone z przyczyn ekonomicznie uzasadnionych.

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)

 1. Stosowanie podwyższonych stawek VAT będzie przedłużone to końca 2018 roku. Według poprzednich ustaleń miały obowiązywać do 31.12.2016
 2. Zwolniona od podatku VAT będzie sprzedaż, której wartość nie przekracza 200 000 zł. Dotychczas obowiązywał limit 150 000 zł.
 3. Roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców będą objęte odwróconym podatkiem VAT.
 4. Trudniej będzie uzyskać zwrot nadwyżki podatku VAT w skróconym terminie 25 dni.
 5. Pełnomocnik składający zgłoszenie rejestracyjne podatnika będzie odpowiadał wraz z nim za zaległości podatkowe do kwoty 500 000 zł powstałe w ciągu sześciu miesięcy od daty zarejestrowania podatnika.
 6. Łatwiej będzie można zostać wykreślonym z rejestru podatników VAT. Chcąc tego uniknąć lepiej bądź w stałym kontakcie z urzędem skarbowym! Wykreślenie będzie możliwe między w innymi sytuacji , gdy podatnik nie złożył deklaracji VAT-7/VAT-7K przez kolejne 6 miesięcy lub dwa kolejne kwartały, albo gdy w deklaracjach tych nie wykazywał sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia. Wykreślenie grozi też podatnikom wystawiającym tzw. „puste” faktury, jeśli nie udowodnią, że było to wynikiem pomyłki.
 7. Mali podatnicy rozpoczynający działalność podlegającą opodatkowaniu nie będą musieli składać deklaracji kwartalnych przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rejestracji.
 8. Nie będzie już można składać informacji podsumowujących transakcje wewnątrzwspólnotowe (tzw.VAT-UE) za okresy kwartalne.
 9. Mali i średni przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2017 będą mieli obowiązek przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Mikroprzedsiębiorcy jednak będą do tego zobowiązani dopiero od 1 stycznia 2018.
  Przypomnijmy: mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a wartość jego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro. Mały przedsiębiorca natomiast zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i jednocześnie osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10.000.000 euro.
  Przekazywanie danych na żądanie stanie się obowiązkowe dla wszystkich trzech grup przedsiębiorców od 1 lipca 2018.

Zmiany w przepisach o cenach transferowych

 1. Podwyższony zostanie minimalny procentu udziałów w kapitale innego podmiotu, który wymagany jest, aby podmioty te zostały uznane za powiązane. Dotychczas wymagane było 5% udziałów, od 1 stycznia 2017 będzie to aż 25%.
 2. Znacząco wzrośnie grupa podatników zobowiązanych do prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Obowiązek taki będą mieć między innymi podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2.000.000 euro, jeśli dokonywali z podmiotami powiązanymi transakcji lub ustalali z nimi inne zdarzenia przedstawione w księgach rachunkowych, o ile działania te miały istotny wpływ na wysokość ich dochodu/straty.
 3. Podatnik, który był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej z powodu transakcji z podmiotami powiązanymi będzie także zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w następnym roku podatkowym.
 4. Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą miały prawo żądać dodatkowej dokumentacji podatkowej w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 5. Pojawi obowiązek dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej. Dotyczyć on będzie podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro.

Wciąż masz pytania dotyczące nowych przepisów? Nie jesteś pewien, które z nich mają zastosowanie w Twojej sytuacji? Przyjdź do nas na konsultacje, a otrzymasz poradę „szytą na miarę”. Zadzwoń 733 066 344