Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników.

lip 21, 2015

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie gospodarstwa, możesz otrzymać 100 tys. zł wsparcia.

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. można składać wnioski wsparcie w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Premia  w wysokości 100 tys. zł  przeznaczona jest dla osób, które już rozpoczęły urządzanie gospodarstwa rolnego, a po złożeniu wniosku zaczną nim kierować.

Kto może wystąpić o wsparcie unijne?

O premię możesz się starać, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • masz nie więcej niż 40 lat,
  • posiadasz odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczynasz prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziłeś gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stałeś się właścicielem lub objąłeś w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Wsparciem nie są objęte:

  • chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej),
  • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
  • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Forma, poziom i wysokość pomocy:

Wsparcie będzie wypłacane w dwóch ratach:

  • 80 tys. zł po spełnieniu warunków zastrzeżonych w decyzji w ciągu 9 miesięcy od dnia jej doręczenia,
  • 20 tys. zł po realizacji biznesplanu.

Łączna pula dofinansowania w konkursie (program PROW 2014-2020) to aż 718 mln euro.

Jak złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344