Skontaktuj się z nami
Starlit kontakt
Prawo Zamówień Publicznych a zasada konkurencyjności dla beneficjentów środków publicznych |
8628
post-template-default,single,single-post,postid-8628,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Prawo Zamówień Publicznych a zasada konkurencyjności dla beneficjentów środków publicznych

PZP, zasada konkurencyjności

Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych, zobowiązani są do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ma to zapewnić wybór najkorzystniejszych ofert i najefektywniejsze wydatkowanie środków pomocowych. Udzielenie zamówienia publicznego jest sposobem na spełnienie tego obowiązku. Można je zrealizować zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP) lub z zasadą konkurencyjności.

Skąd wiadomo, jakie przepisy nas obowiązują?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Skąd wiadomo, jakie przepisy nas obowiązują?

Najczęściej stosowana będzie zasada konkurencyjności, która nakłada mniej wymagań odnośnie zamówień publicznych niż PZP. W niektórych wypadkach należy jednak zastosować ściśle określone przepisy:

  • Do stosowania Prawa Zamówień Publicznych zobowiązane są przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych, kiedy wartość zamówienia przekracza 30 tys. euro.
  • Do stosowania zasady konkurencyjności zobowiązane są wszystkie podmioty w przypadku, kiedy wartość zamówienia przekroczy 50 tys. zł.

Zasada konkurencyjności

Aby zachować zasadę konkurencyjności należy spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim zapytanie ofertowe należy upublicznić, czyli umieścić je na stronie internetowej (przy projektach z EFS stroną taką jest baza konkurencyjności) lub wysłać do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. W oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria należy wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

Zamówienie publiczne według ustawy PZP

W przypadku realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych stosuje się dwa podstawowe tryby, tj. przetarg nieograniczony lub ograniczony. Dopuszczalne jest stosowanie także innych trybów przetargów, pod warunkiem, że odpowiednio się je uzasadni.

Przetarg nieograniczony jest trybem jednoetapowym, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Z kolei w przypadku przetargu ograniczonego postępowanie jest dwuetapowe. Po ogłoszeniu zamówienia zainteresowani składają wnioski o dopuszczenie do udziału, po czym zamawiający dokonuje oceny oferentów i zaprasza do składania ofert.

Prawo Zamówień Publicznych różnicuje sposób publikacji ogłoszenia w zależności od wartości przedmiotu zamówienia. Należy je opublikować:

  • bez względu na wartość przedmiotu zamówienia – w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej, jeśli zamawiający posiada taką stronę,
  • jeżeli wartość zamówienia wynosi od 30 tys. euro do tzw. progów unijnych – w Biuletynie Zamówień Publicznych. Progi unijne wynoszą dla robót budowalnych 5 186 000 euro, dla dostaw i usług 134 000 euro lub 207 000 euro, gdy zamawiającym jest m. in. jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia publiczna, państwowa instytucja kultury oraz 414 000 euro w przypadku zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  • jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że także przy stosowaniu zasady konkurencyjności, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekroczy progi unijne, należy ogłoszenie opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dla ogłoszeń objętych obowiązkiem publikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmianie ulegają też inne wymagania. W przypadku przetargu nieograniczonego termin składania oferty wydłuża się do minimum 40 dni (poniżej progów unijnych jest to 7 lub 14 dni). Ponadto wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium (poniżej progów istnieje taka możliwość, jednak zamawiający nie musi z niej skorzystać).

Potrzebujesz wsparcia ekspertów?

Zostaw e-mail lub numer telefonu:

Starlit
info@starlit.pl

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.

Brak komentarzy

Skomentuj

Loading...
NEWSLETTER