Przygotuj się do sprawozdania finansowego 2021

mar 13, 2021

Bilans jednostki, rzetelny rachunek zysków i strat oraz kilka informacji dodatkowych. To właśnie główny trzon sprawozdania finansowego. W tekście wyjaśniamy, czym są sprawozdania finansowe, jakie są ich rodzaje, no i jak można je uprościć w jednostkach mikro. Opracuj z nami dane finansowe swojej firmy szybko i sprawnie!

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Jeśli zdecydowałeś się założyć spółkę (proces ten krok po kroku opisaliśmy m.in. w tym artykule) lub Twój podmiot podlega pod ustawę o rachunkowości i prowadzisz pełne księgi rachunkowe, to musisz zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Do Twoich obowiązków należy przede wszystkim składanie sprawozdania finansowego. Sprawozdania finansowe to nic innego, jak szereg dość szczegółowych danych, dotyczących kondycji finansowej i majątkowej Twojej działalności. Wspomniana już ustawa o rachunkowości dokładnie określa szczegóły tej rocznej deklaracji.

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

E-sprawozdanie finansowe to ułatwienie dla przedsiębiorców, które funkcjonuje już od kilku lat. Dzięki niemu nie musisz drukować, podpisywać i wysyłać swoich dokumentów do urzędu – wystarczy odwiedzić platformę https://ekrs.ms.gov.pl/ i złożyć sprawozdanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Początkujący przedsiębiorcy mogą mieć z tym pewne problemy, dlatego w razie pytań, zapraszamy do kontaktu! Wesprzemy Cię w prowadzeniu biznesu.

Bilans, rachunek zysków i strat, czyli elementy sprawozdania

Dla porządku warto poznać elementy składowe wszystkich sprawozdań finansowych. Wynikają one oczywiście z zapisów w ustawie o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

 1. Bilans. Ta składowa to najważniejsza część Twojego sprawozdania. Bilans, który powinien być pełny, rzetelny, sprawdzalny, prowadzony w sposób ciągły i przejrzysty, sporządzasz na początku i na końcu okresu sprawozdawczego. Zawierasz w nim składniki majątkowe swojej firmy oraz źródła ich finansowania, czyli wszystkie aktywa i pasywa.

 2. Rachunek zysków i strat. Kolejny bardzo ważny elementy sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat to podsumowanie tego, jak radzi sobie Twoja firma. Przedstawiasz w nim wyniki finansowe, a dokładniej przychody i koszty działalności za dany rok obrotowy. Rachunek zysków i strat to uzupełnienie sporządzonego przez Ciebie bilansu.

 3. Informacja dodatkowa. Ta część sprawozdania finansowego obejmuje m.in. wprowadzenie do całości oraz wszelkie dodatkowe informacje i objaśnienia, które pozwalają lepiej zrozumieć stworzony przez Ciebie dokument. Minimalny zakres informacji, które należy tu zawrzeć, określa ustawa o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe – uproszczenia dla jednostek mikro

Przed przystąpieniem do tworzenia sprawozdania finansowego warto zadać sobie pytanie: czy obowiązują mnie ułatwienia dla mikro jednostek. W myśl obowiązujących przepisów1 jednostka mikro to m.in.:

 • mała spółka (zatrudnia do 10 osób, nie przekracza 1,5 mln zł sumy aktywów bilansu i 3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w danym roku obrotowym),

 • osoby fizyczne, spółki cywilne, partnerskie, jawne (z przychodami netto do 2 mln zł),

 • organizacje pomocowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, ale też związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze etc.).

Konkretne uproszczenia w sprawozdaniach finansowych dla jednostek mikro:

Jednostki mikro mogą odstąpić od ustalania odpisów aktualizacyjnych.

Mikro jednostki nie sporządzają zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

W niektórych przypadkach mikro jednostki nie mają obowiązku tworzyć informacji dodatkowej (warunek: ujawnienie informacji w uzupełnieniu do bilansu).

W momencie, gdy jednostka mikro nabywa udziały (akcje) własne i wykazuje to w informacjach dodatkowych bilansu, nie musi sporządzać sprawozdania z działalności.

Jednostki mikro nie muszą tworzyć rezerw.

Mikro podmioty nie muszą stosować zasady ostrożności przy wycenianiu swoich aktywów i pasywów.

Co prezentujemy w sprawozdaniu finansowym?

Rodzaje sprawozdań finansowych mogą być różne ze względu na specyfikę działalności danego podmiotu. W tym akapicie omówimy załączniki, według których przygotowuje się sprawozdanie finansowe. Nie wymienimy jednak wszystkich, a jedynie te, ważne z perspektywy Klientów Starlit:

 1. Załącznik nr 4. Wytyczne dla jednostek mikro, czyli m.in. bardzo małych spółek, osób fizycznych czy organizacji pomocowych.

Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro:

 • informacje ogólne,

 • bilans,

 • informacje, które uzupełniają bilans,

 • rachunek zysków i strat.

 1. Załącznik nr 5. Wytyczne dla jednostek małych, czyli m.in. niewielkich spółek, osób prawnych, jednostek (tu sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie mogą przekraczać 25,5 mln zł, dochody netto ze sprzedaży – poniżej 51 mln zł, zatrudnionych średniorocznie musi być mniej niż 50 osób).

Elementy sprawozdania finansowego jednostek małych:

 • wprowadzenie do sprawozdania,

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat (w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym),

 • dodatkowe informacje, objaśnienia.

 1. Załącznik nr 6. Wytyczne dla organizacji pozarządowych (NGO), czyli wszystkich działalności pożytku publicznego i związanych z wolontariatem, o których mówi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elementy sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat,

 • informacja dodatkowa.

Zapamiętaj!

Przed przystąpieniem do opracowywania sprawozdania finansowego musisz określić, do której grupy jednostek należysz i który rodzaj sprawozdania powinieneś przygotować.

Sprawozdania finansowe – terminy 2021

Na koniec krótka ściąga dotycząca najważniejszych terminów w przygotowywaniu sprawozdań finansowych:

 • Roczne sprawozdanie finansowe sporządź nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego (zazwyczaj od 31 grudnia do 31 marca)!

 • Zaczekaj na zatwierdzenie sprawozdania przez organ (do 6 miesięcy od dnia bilansowego)!

 • Złóż sprawozdanie:

  • w KRS (dotyczy spółek) – masz na to 15 dni od dnia zatwierdzenia!

  • do Szefa KAS (przedsiębiorcy podatnicy PIT) – do 30 kwietnia!

  • do naczelnika urzędu skarbowego (podatnicy CIT bez wpisu do KRS) – do 10 dni od zatwierdzenia!

Pamiętaj, że w związku z sytuacją pandemiczną w 2021 roku terminy te mogą ulec zmianie. Sprawdzaj na bieżąco nowe informacje na stronach rządowych.

Przygotuj się do sprawozdania finansowego 2021

Jeśli jako kierownik odpowiadasz za sprawozdanie finansowe jednostki lub szukasz usług księgowych we Wrocławiu, zapraszamy do kontaktu!

Prowadzimy pełną księgowość w spółkach z o.o. i akcyjnych.

Wspieramy organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.

Koordynujemy księgi w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Razem stworzymy merytoryczne sprawozdania finansowe, które będą nie tylko odpowiedzią na wymogi urzędowe, ale staną się również cennym wsparciem i wskazówką w prowadzeniu Twojej firmy!

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.