Firma recyklingowa – pozwolenia i dokumenty

wrz 25, 2013

Zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 roku każde przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. Kiedy chcemy założyć firmę recyklingową ilość spraw formalnych jest ogromna.

Podstawowe rodzaje pozwoleń to:

 1. zezwolenie na zbieranie i zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 2. pozwolenie na transport odpadów;
 3. pozwolenie na magazynowanie odpadów;
 4. zezwolenie na odzysk;
 5. zezwolenie na wytwarzanie odpadów – podczas procesu odzysku często pozostają nam odpady lub produkty niespełniające norm jakościowych;

Dzisiaj opiszemy tylko dwa pierwsze: pozwolenie na zbieranie i pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

GDZIE SKŁADAMY WNIOSKI O POZWOLENIA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW?

Pozwolenia wydaje organ właściwy ze względu na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów:

1) marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

d) do marszałka województwa składamy wniosek o pozwolenia również, gdy staramy się o jedno łączne pozwolenie na obie działalności lub gdy te działalności będą prowadzone w jednym miejscu;

2) starosta — w pozostałych przypadkach.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ WE WNIOSKU O POZWOLENIE?

Przed złożeniem pozwoleń należy założyć działalność. We wniosku powinniśmy zawrzeć:

 • NIP i REGON;
 • rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania i przetwarzania;
 • miejsce zbierania odpadów;
 • szczegółowy opis metody lub metod zbierania;
 • posiadane zasoby umożliwiające realizację przedsięwzięcia tj., urządzenia, instalacje, pracownicy i ich kwalifikacje;
 • opis czynności monitorowania i kontroli prowadzonej działalności.
Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.