https://starlit.pl/pozostale-jpk-czyli-co-jeszcze-raportujemy-organowi-kontroli/

Pozostałe JPK, czyli co jeszcze raportujemy organowi kontroli?

Wśród struktur JPK wysyłanych na żądanie znajdziemy nie tylko informacje o fakturach, ale także o księgach rachunkowych, wyciągach bankowych, magazynie, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a także o ewidencji przychodów. W artykule przyglądamy się tym nieomówionym przez nas wcześniej strukturom JPK. W naszym cyklu dotyczącym JPK znalazł się już „Miniporadnik JPK_FA, czyli jak przekazywać informacje o fakturach VAT?”,a także tekst „JPK_VAT, czyli najważniejszy element nowej reformy”. W trzeciej części zajmiemy się pozostałymi, nieomówionymi jeszcze, pięcioma plikami, które raportujemy na żądanie organów kontrolujących, czyli:
 • JPK_KR – księgi rachunkowe,
 • JPK_WB – wyciąg bankowy,
 • JPK_MAG – magazyn,
 • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów.
Pamiętaj!
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

JPK_KR – księgi rachunkowe

Przejrzystość prowadzenia ksiąg rachunkowych to jeden z priorytetów sprawdzanych dzięki plikowi JPK_KR. Ten rodzaj dokumentu, księgi rachunkowe, prowadzą m.in. niektóre spółki handlowe, cywilne, osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne czy partnerskie osób fizycznych, a także gminy, powiaty, województwa, etc. Wszystkie podmioty wymienia ustawa o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg obejmuje tworzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Dane te raportowane są w JPK_KR. Co zatem zawiera JPK_KR? Plik składa się z następujących elementów:
 • cel złożenia JPK, a także okres, którego dotyczy („Naglowek”),
 • dane identyfikujące płatnika, czyli m.in. NIP, REGON, nazwa oraz dane adresowe („Podmiot1”),
 • zestawienie obrotów i sald, wynikające z ksiąg rachunkowych za okres, którego dotyczy JPK („ZoiS”),
 • pola odzwierciedlające dziennik systemowy, tj. chronologiczne ujęcie zdarzeń („Dziennik”),
 • pola kontrolne Dziennika („DziennikCtrl”),
 • pola odzwierciedlające szczegółowe zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych („KontoZapis”),
 • pola kontrolne Konta („KontoZapisCtrl”).

JPK_WB – wyciąg bankowy

JPK_WB, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego, podobnie jak pozostałe rodzaje plików składanych na żądanie, ma za zadanie ukrócić oszustwa podatkowe. Dostarczenie informacji o wyciągach bankowych do organu kontrolującego ma na celu szybszą identyfikację podejrzanych transakcji, a także porównanie i sprawdzenie przychód i kosztów z obrotami na koncie danej firmy. JPK_WB dostarcza podatnik, ale plik musi być realizowany we współpracy z bankiem, który prowadzi rachunek związany z daną działalnością gospodarczą. Warto wiedzieć, że niektóre banki pozwalają generować JPK_WB samemu przedsiębiorcy, inne natomiast wymagają wysłania wniosku o taki wyciąg. Czasami jest to opcja płatna.

JPK_MAG – magazyn

Struktura JPK_MAG służy do określania obrotu magazynowego, czyli odzwierciedla ruchy, takie jak wszelkie zwiększenia, zmniejszenia czy przesunięcia w magazynie rzeczowych aktywów obrotowych. Obszar ten, zwany również obrotem materiałowym i towarowym, podlega dokumentowaniu przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w ramach ksiąg pomocniczych. Obrót magazynowy dotyczy głównie rzeczowych aktywów obrotowych, to znaczy np. materiałów nabytych na potrzeby własne, wytworzonych produktów (wyrobów i usług) zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji, etc. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Struktura JPK_MAG zawiera dowody wewnętrzne dokumentujące:
 1. przychody: • dowód PZ – dokument potwierdzający zwiększenie stanu magazynowego,
 2. rozchody: • dowód WZ – dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz, • dowód RW – dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki, • dowód MM – dokument potwierdzający zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

Struktura JPK_PKPIR dotyczy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą. PKPIR w firmie ma zapewniać ustalenie dochodu lub straty, obliczenie podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Na strukturę JPK_PKPIR składają się:
 • dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli cel złożenia, okres, którego dotyczy (Naglowek),
 • dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK, czyli NIP, nazwa (Podmiot1),
 • dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym (PKPIRInfo),
 • opcjonalnie, dane spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego (PKPIRSpis),
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów podmiotu (PKPIRWiersz),
 • podsumowanie księgi, czyli sumy kontrolne dla tej księgi (PKPIRCtrl).

JPK_EWP – ewidencja przychodów

Struktura JPK_EWP to szczegółowe dane dotyczące wszystkich, którzy prowadzą ewidencję przychodów. JPK dla ewidencji przychodów składa się z:
 • danych dotyczących pliku JPK, czyli celu złożenia, okresu, którego dotyczy (Naglowek),
 • danych identyfikujących podmiot przekazujący JPK, takich jak NIP, nazwa (Podmiot1).
 • ewidencji przychodów podmiotu (EWPWiersz),
 • podsumowania ewidencji, czyli sum kontrolnych dla tej ewidencji przychodów (EWPCtrl).

Ważne informacje o JPK na żądanie

Znając już wszystkie struktury JPK na żądanie, przypominamy o najważniejszych informacjach dotyczących tych plików. Tworząc JPK na żądanie pamiętaj zatem, że:
 • na złożenie JPK na żądanie masz nie mniej niż 3 dni,
 • masz prawo złożyć wniosek o wydłużenie tego terminu,
 • JPK na żądanie możesz składać przez aplikację e-mikrofirma lub narzędzie Klient JPK 2.0 (dot. jednoosobowych działalności gospodarczych i struktur JPK_FA i obligatoryjnego JPK_VAT),
 • JPK na żądanie możesz przekazywać w formie elektronicznej (pendrive, karta pamięci, płyta CD/DVD) lub generować w programie księgowym albo w jednej z komercyjnych aplikacji on-line,
 • jeżeli w Twojej firmie księgi podatkowe i dowody księgowe są w formie papierowej, na potrzeby kontroli również przekazujesz je w formie papierowej.
 • Twój program do księgowości musi być aktualny i spełniać standardy Ministerstwa!
Do profesjonalnego wsparcia księgowości, a także do pracy ze strukturami JPK polecamy sprawdzony program ERP enova. Potrzebujesz więcej szczegółów? Zadzwoń 733 066 344 lub napisz info@starlit.pl i umów się z nami na spotkanie.