Home 5 Strefa klienta 5 Zmiana księgowości KH
Zmiana księgowości KH

Przenoszenie księgowości w trakcie roku podatkowego – pełne księgi

Księgowość

 • dokumenty na dzień zamknięcia ksiąg w biurze rachunkowym
  • podpisany przez księgowego bilans oraz rachunek zysków (pdf)
  • zestawienie obrotów i sald (ZOiS) z wykazem kont syntetycznych, analitycznych, technicznych, pozabilansowych wykazujących salda (pdf i excel)
  • ZOiS z wykazem kont syntetycznych wykazujących salda (pdf)
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej ewidencji należności i zobowiązań, dla kontrahentów, pracowników i urzędów wykazujące salda; zapisy powinny zawierać min. nazwę, nr dokumentu, kwotę (pdf i excel)
  • wyciągi bankowe
  • raporty kasowe / inwentaryzacja kasy /oświadczenie o stanie kasy gotówkowej
 • dokumenty za wszystkie lata
  • dziennik księgowań (pdf i excel),
  • sprawozdania finansowe (pdf)
  • ZOiS na podstawie których wykonano sprawozdania finansowe (pdf)
  • CIT-8 wraz z potwierdzeniem złożenia (pdf)
 • księgi pomocnicze
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej ewidencji środków trwałych (pdf) oraz WNiP (pdf) wraz z tabelą amortyzacji (pdf) i planem amortyzacji (pdf) oraz informacje o jednorazowej amortyzacji (pdf), jeśli nie zostały wykazane w księgach pomocniczych
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej ewidencji wyposażenia (pdf)
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej RMK (pdf)
 • zestawienia
  • faktur, dla których zastosowano ulgę na złe długi (sprzedażowe, kosztowe) (pdf)
  • kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów niepodlegających opodatkowaniu (pdf)
  • zestawienia dot. przychodów nieodpłatnych i otrzymanych dotacji
  • należnych oraz zapłaconych zaliczek na CIT za dany okres rozrachunkowy (pdf)
 • VAT
  • deklaracje, UPO, zestawienia do deklaracji, rejestry VAT oraz pliki JPK od początku bieżącego roku podatkowego (pdf)

  • rejestr VAT przyszłych okresów (pdf)

  • JPK VAT od początku bieżącego roku- część deklaracyjną oraz ewidencyjną

  • JPK Faktury od początku obecnego roku

  • jeśli występuje współczynnik lub prewspółczynnik: korespondencja z US lub inne obliczenia ich dotyczące

 • korespondencja z urzędami (pdf)
 • dokumenty za bieżący rok obrachunkowy: dowody zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe itd.
 • polityka rachunkowości i plan kont (pdf)
 • zaświadczenia: m.in o uzyskaniu pomocy de minimis i in. (pdf)

Kadry – dotyczy firm zatrudniających pracowników na podstawie dowolnej umowy

 • listy płac
 • akta osobowe pracowników
 • ewidencje czasu pracy do umów o pracę (obowiązek prowadzenia od 2019 r.)
 • umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniami/kwestionariuszami
 • ewidencje godzin pracy do umów cywilnoprawnych
 • kartoteki dochodowe za rok bieżący (wszystkie zatrudnienia do PIT11)
 • kartoteki wynagrodzeń
 • karty zasiłkowe lub inne zestawienia, z których będzie wynikać między innymi dochód przyjęty do obliczenia zasiłku dziennego (zarówno wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłku chorobowego)
 • kartoteki urlopowe
 • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie
 • PIT-4R, PIT-8AR (bieżące i wsteczne do 5 lat)
 • PIT-11, PIT-8C za rok poprzedni (np. na potrzeby kontroli lub do sporządzenia korekt)
 • korespondencja z urzędami (ZUS, US ,komornikami inne)
 • książka kontroli, jeśli była zaprowadzona
 • protokoły pokontrolne, jeśli były
 • raporty GUS, jeśli były składane
 • baza ZUS Płatnik
 • deklaracje PFRON, jeśli były składane

Dokumenty organizacyjne

 • dokumenty założycielskie: umowa spółki, dokumenty poświadczające wpłatę kapitału zakładowego, pozostałe załączniki
 • księga udziałów
 • dokumenty dotyczące zakupu spółki (jeśli była kupiona)
 • kopie złożonych formularzy VAR-R rejestracyjnego oraz wszystkich aktualizacyjnych, jeśli dotyczy
 • kopie złożonych formularzy NIP-8 rejestracyjnego oraz aktualizacyjnych, jeśli dotyczy
 • oświadczenie (informacja e-mailowa) o okresach rozliczania podatku dochodowego (miesięcznie/kwartalnie). Jeśli kwartalnie: kopia oświadczenia przekazanego do urzędu skarbowego o kwartalnym rozliczaniu podatku dochodowego lub pisemne oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego kwartalnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółki
 • kopia pełnomocnictw udzielonych przez spółkę, podpisane przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji, z dopiskiem „Za zgodność z oryginałem + data”, jeżeli takie pełnomocnictwa zostały stworzone, np. dla pełnomocnika zarządu.
 • informacje dotyczące wszystkich rachunków bankowych wraz z rachunkami VAT – wskazać wszystkie banki, z których korzysta się w ramach działalności: nazwa banku, kraj siedziby banku, właściciel konta, nr rachunku bankowego, wcześniejsze rachunki bankowe lub kopie umów między firmą a bankiem + informacja czy zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego.
 • adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtownie, magazyny, składy). W przypadku kontroli wszystkie te miejsca mogą być kontrolowane + informacja czy zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego
 • informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach – numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach, jeżeli dotyczy
 • dane identyfikacyjne jednostki macierzystej, jeżeli dotyczy
 • kopie wszelkich uchwał i zarządzeń wspólników / zarządu
 • kopie umów – m.in. wynajem biura, umowy leasingu, pożyczek, kredytów, o świadczenie usług cyklicznych

Przenoszenie księgowości od stycznia nowego roku podatkowego

Księgowość

 • dokumenty na dzień zamknięcia ksiąg w biurze rachunkowym
  • podpisany przez księgowego bilans oraz rachunek zysków na dzień 31 grudnia (pdf)
  • zestawienie obrotów i sald (ZOiS) z wykazem kont syntetycznych, analitycznych, technicznych, pozabilansowych wykazujących salda na dzień 31 grudnia (pdf i excel)
  • ZOiS z wykazem kont syntetycznych wykazujących salda na dzień 31 grudnia (pdf)
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej ewidencji należności i zobowiązań, dla kontrahentów, pracowników i urzędów wykazujące salda na dzień 31 grudnia; zapisy powinny zawierać min. nazwę, nr dokumentu, kwotę (pdf i excel)
  • wyciągi bankowe na dzień 31 grudnia
  • raporty kasowe / inwentaryzacja kasy /oświadczenie o stanie kasy gotówkowej na dzień 31 grudnia
 • dokumenty za wszystkie lata
  • dziennik księgowań (pdf i excel),
  • sprawozdania finansowe (pdf)
  • ZOiS na podstawie których wykonano sprawozdania finansowe (pdf)
  • CIT-8 wraz z potwierdzeniem złożenia (pdf)
 • księgi pomocnicze
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej ewidencji środków trwałych (pdf) oraz WNiP (pdf) wraz z tabelą amortyzacji (pdf) i planem amortyzacji (pdf) oraz informacje o jednorazowej amortyzacji (pdf), jeśli nie zostały wykazane w księgach pomocniczych
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej ewidencji wyposażenia (pdf)
  • zapisy szczegółowe księgi pomocniczej RMK (pdf)
 • zestawienia
  • faktur, dla których zastosowano ulgę na złe długi (sprzedażowe, kosztowe) (pdf)
  • kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów niepodlegających opodatkowaniu (pdf)
  • zestawienia dot. przychodów nieodpłatnych i otrzymanych dotacji
 • VAT
  • deklaracje, UPO, zestawienia do deklaracji, rejestry VAT oraz pliki JPK za ostatni rozliczony okres (pdf)

  • rejestr VAT przyszłych okresów (pdf)

  • JPK VAT za ostatni rozliczony okres- część deklaracyjną oraz ewidencyjną

  • JPK Faktury za ostatni rozliczony okres

  • jeśli występuje współczynnik lub prewspółczynnik: korespondencja z US lub inne obliczenia ich dotyczące

 • korespondencja z urzędami (pdf)
 • polityka rachunkowości i plan kont (pdf)
 • zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis i in. (pdf)

Kadry

jw.

Dokumenty organizacyjne

Jw.