Home 5 Strefa klienta 5 Zmiana księgowości – kadry
Zmiana księgowości – kadry

Kadry – dotyczy firm zatrudniających pracowników na podstawie dowolnej umowy

Dokumenty prosimy przekazać w wersji papierowej.

 • listy płac,
 • akta osobowe pracowników,
 • dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, czyli:
  • teczki pracowników z dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, których prowadzenie jest obowiązkowe od dnia 01 stycznia 2019 roku (na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.)
  • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
  • karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
  • karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.
 • umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniami/kwestionariuszami, z których będą wynikać dane osobowe i status zleceniobiorcy w rozumieniu przepisów ZUS (student, osoba zatrudniana w innym zakładzie itp.)
 • ewidencje godzin pracy do umów cywilnoprawnych,
 • karty zasiłkowe lub inne zestawienia, z których będzie wynikać między innymi  dochód przyjęty do obliczenia zasiłku dziennego (zarówno wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłku chorobowego),
 • zwolnienia lekarskie,
 • kartoteki dochodowe
 • bilans urlopów wypoczynkowych,
 • PIT-4R, PIT-8AR (bieżące i wsteczne do 5 lat),
 • PIT-11 za rok poprzedni (np. na potrzeby kontroli lub do sporządzenia korekt),
 • korespondencja z urzędami (ZUS, US, komornikami i inne),
 • książka kontroli, jeśli była zaprowadzona,
 • protokoły pokontrolne, jeśli były,
 • raporty GUS, jeśli były składane,
 • deklaracje PFRON, jeśli były składane
 • kopie oceny ryzyka stanowiskowego bhp+ w oryginale oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z ocena ryzka stanowiskowego
 • kopia obwieszczenia o czasie pracy + w oryginale oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obwieszczeniem
 • kopia karty przydziału odzieży roboczej, jeśli w zakładzie pracy taka odzież jest
 • dokumenty sankcjonujące zasady i wysokość wypłat ekwiwalentów/ryczałtów za odzież roboczą i/lub pranie odzieży roboczej, jeśli jest w zakładzie pracy funkcjonuje taka odzież
 • kopia umowy z przychodnią medycyny pracy