Home 5 Strefa klienta 5 Zasady współpracy ENOVA365
Zasady współpracy ENOVA365

Procedura enova365 do Umowy

 1. Klient w każdym czasie trwania Umowy może zamówić poprzez e-mail w Starlit dostęp do odpłatnego programu enova365.
 2. Strony wspólnie ustalą potrzeby Klienta w zakresie funkcjonalności programu, termin rozpoczęcia udostępnienia oprogramowania oraz termin wdrożenia i szkoleń.
 3. Cena jednostkowa programu enova365 dotyczy ceny za jedną udostępnioną licencję na miesiąc. Cena zawiera uaktualnienia programu oraz szyfrowany dostęp do serwera, na którym zainstalowany jest program przez cały okres udostępniania oprogramowania. Cena nie zawiera wdrożenia, ani szkolenia z zakresu obsługi programu lub jego uaktualnionych wersji, które określone są w pkt 6 poniżej.
 4. Minimalny okres udostępniania każdej licencji wynosi 12 miesięcy. Zmniejszenie ilości licencji przed upływem 12 miesięcy – licząc od pierwszego miesiąca, w którym każda z nich została udostępniona – wiąże się z wniesieniem przez Klienta opłaty będącej iloczynem ceny za licencję, ilości licencji, o które zmniejszony będzie dostęp oraz ilości miesięcy pozostałych do zakończenia 12 miesięcznego okresu (w przypadku każdej z licencji).
 5. Klient nie ma prawa przenosić programu enova365 poza miejsce/serwer, na którym jest on umieszczony przez Starlit, jak i udostępniać go osobom trzecim.
 6. Klient za dodatkową opłatą może zamówić dodatkowe usługi w zakresie obsługi i serwisu programu enova365:
 • czynności wdrożenia z zakresie określonym przez Klienta;
 • konsultacji w zakresie obsługi programu – szkoleń́, wyjaśnień́ dla pracowników Klienta;
 • prac konfiguracyjnych programu związanych z usprawnieniami pracy bądź́ z nowymi funkcjonalnościami;
 • wykonywania czynności mających na celu usuniecie błędów i usterek w programie enova365, zgłaszanych przez Klienta.
 1. W ramach realizacji serwisu Starlit świadczyć́ będzie obsługę̨ serwisowo/wdrożeniową oraz konsultacje w zakresie programu enova365 za pomocą̨ kont dostępu przy użyciu Internetu w siedzibie Klienta. Obsługa serwisowa świadczona będzie w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2. Klient zobowiązuje się̨ na reakcję na zgłoszoną przez Klienta usterkę̨ w przeciągu 12 godzin roboczych. Warunkiem skutecznego zgłoszenia zaistniałego problemu jest zgłoszenie email na adres enova@starlit.pl, przez uprawnioną osobę̨ ze strony Klienta. Strony zgodnie ustalają̨, iż̇ każdy użytkownik systemu enova365 – pracownik lub inny upoważniony współpracownik Klienta jest uprawniony do zgłaszania problemów do Starlit.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i usterki będące wynikiem nieprawidłowego działania oprogramowania, w tym zgodności z obowiązującymi przepisami – odpowiedzialność́ za nie ponosi producent, chyba że te błędy lub usterki zostały spowodowane przez Zleceniobiorcę np. w postaci zmiany kodu źródłowego.
 4. W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu programu enova365, których Zleceniobiorca nie potrafi usunąć́, zobowiązuje się̨ on do natychmiastowego zainicjowania ich usuwania przez producenta, zgodnie z Warunkami Gwarancji oprogramowania. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe usuniecie.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne użytkowanie systemów informatycznych przez Klienta, w tym za poprawną konfigurację systemów oraz za poprawność́ wprowadzanych lub importowanych danych, chyba że konfigurację systemu przeprowadził Zleceniobiorca, a w przypadku wprowadzania lub importu danych – za ich wprowadzenie lub import odpowiedzialny był Zleceniobiorca.
 6. Odpowiedzialność́ Zleceniobiorcy jest wyłączona, gdy Klient korzysta z elementów wykonanego przedmiotu umowy niezgodnie z ich przeznaczeniem lub sposobem korzystania.
 7. Zmiana wersji systemu enova365 może spowodować́, ze wydruki, raporty, analizy i inne mechanizmy przestaną działać́, za co Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszelkie pracy wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy będą̨ potwierdzane przez Zleceniobiorcę̨ Kartą prac według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych OWU. Karta będzie zawierała informację o terminie, czasie i zakresie wykonywanych prac. W przypadku braku uwag ze strony Zleceniodawcy w ciągu 3 dni roboczych, uznaje się, że Karta Pracy jest prawidłowa.