Home 5 Strefa klienta 5 Cennik Starlit

Cennik Starlit 2022

Informaje podstawowe
• bazowa stawka godzinowa wynosi 190 zł/h
• ceny podane w cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
• cena z odniesieniem do stawki bazowej, np. dwukrotność stawki bazowej wynosi 380 zł (2 * 190 zł)
• usługi w cenie „stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę” są każdorazowo szacowane przez Starlit co do planowanej ilości godzin, a szacunek ten jest przedstawiany do akceptacji Klientowi, oszacowany czas pracy może się różnić od realnego czasu pracy

Usługi księgowe - spółki, stowarzyszenia, fundacje
obsługa Ksiąg Handlowych od 690 zł
obsługa Ksiąg Handlowych komplementariusza spółki komandytowej od 250 zł
dekretacja dokumentów w systemie księgowym Starlit enova365 w cenie
prowadzenie dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych w systemie księgowym Starlit enova365 w cenie
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartoścni niematerialnych i prawnych w systemie księgowym Starlit enova365 w cenie
przygotowanie bilansu otwarcia na nowy okres obrachunkowy w cenie
wyliczanie i udostępnianie informacji podatku dochodowego od osób prawnych w cenie
przygotowanie i złożenie w US deklaracji CIT-8 oraz przekazanie kwot do zapłaty w cenie
prowadzenie rozrachunków, weryfikacja płatności od kontrahentów w cenie
przygotowanie i udostępnianie na życzenie zestawień obrotów i sald (raz w miesiącu, na prośbę Klienta) w cenie
przygotowanie i udostępnianie na życzenie rachunku wyników w wersji porównawczej (raz w miesiącu, na prośbę Klienta) w cenie
przygotowanie i udostępnianie na życzenie zestawień należności i zobowiązań (raz w miesiącu, na prośbę Klienta) w cenie
przygotowanie i udostępnianie na życzenie raportów zarządczych (raz w miesiącu, na prośbę Klienta, po wcześniejszej konfiguracji systemu) w cenie
odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg, OC o wartości 200 tys. zł w cenie
aktualizacja planu kont (raz w roku, na przełomie roku kalendarzowego) w cenie
w wypadku braku raportów kasowych: przygotowanie ręcznie raportów kasowych przez Starlit na podstawie informacji od Klienta stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
w wypadku braku plików importowych z banku: wprowadzanie ręcznie przez Starlit wyciągów bankowych stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie dokumentów dla audytora lub biegłego rewidenta stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
udział Starlit w badaniu ksiąg przez audytora lub biegłego rewidenta stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie okresowego bilansu i rachunku zysków i strat trzykrotność stawki bazowej
przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego 200% średniorocznej stawki za usługi księgowe, nie mniej niż ośmiokrotność stawki bazowej
wsparcie przy złożeniu sprawozdania finansowego (ePUAP) stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie bilansu na dzień zamknięcia ksiąg przed zakończeniem roku obrachunkowego trzykrotność stawki bazowej
opracowanie planu kont pod raport oraz raportu menadżerskiego do celów controllingowych/rachunkowości zarządczej od ośmiokrotność stawki bazowej
skonfigurowanie w systemie enova365 raportu menadżerskiego do celów controllingowych/rachunkowości zarządczej 200 zł/h
opracowanie i skonfigurowanie zestawień: rachunek przepływów pieniężnych wycena indywidualna

 

Usługi księgowe - działalność gospodarcza
obsługa księgowa książki przychodów i rozchodów / ryczałtu ewidencjonowanego / karty podatkowej 250 zł/mc – do 10 dokumentów
300 zł/mc – do 20 dokumentów
390 zł/mc – do 30 dokumentów
510 zł/mc – do 40 dokumentów
640 zł/mc – do 50 dokumentów
powyżej 50 dokumentów: wycena indywidualna
prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej (książka przychodów i rozchodów/ ryczałt/ karta podatkowa) w cenie
weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów w cenie
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji w cenie
przekazywanie szczegółowej książki przychodów i rozchodów oraz podsumowania książki przychodów i rozchodów (raz w miesiącu, na prośbę Klienta) w cenie
wyliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy w cenie
 
obsługa zwolnienia lekarskiego, zasiłku ojcowskiego lub opiekuńczego przedsiębiorcy lub wspólnika spółki osobowej w cenie
rozliczenie roczne PIT-36 / PIT 36L / PIT37 / PIT 28 (1 szt.) jednokrotność stawki bazowej
rozliczenie dochodów z zagranicy w zeznaniu rocznym (1 szt.) wycena indywidualna
rozliczenie wpłat zaliczek na podatek dochodowy za dany rok – w wypadku braku regularnego przesyłania potwierdzeń opłacenia zaliczek wycena indywidualna
weryfikacja wyciągów bankowych dla celów split-payment, księgowania kosztów i in. stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
zawieszenie działalności gospodarczej dwukrotność stawki bazowej
odwieszenie działalności gospodarczej dwukrotność stawki bazowej
likwidacja działalności gospodarczej dwukrotność stawki bazowej
likwidacja działalności gospodarczej po okresie zawieszenia działalności dwukrotność stawki bazowej
opłata za przygotowanie ksiąg podatkowych do wydania trzykrotność stawki bazowej

 

Obsługa VAT

prowadzenie rejestru sprzedaży VAT w cenie
prowadzenie rejestru zakupu VAT w cenie
przygotowanie deklaracji VAT7 w cenie
przygotowanie i składanie JPK V7 w cenie
przygotowanie i składanie deklaracji VATUE w cenie
przygotowanie i składanie deklaracji VAT-26 w cenie
obsługa zwrotu VAT w cenie
przygotowanie i składanie deklaracji VAT9M dla nievatowców w cenie
VAT: rejestracja/aktualizacja/wykreślenie, przygotowanie formularza VAT-R, kontakt z US jednokrotność stawki bazowej
VATUE: rejestracja/aktualizacja/wykreślenie, przygotowanie formularza VAT-R, kontakt z US połowa stawki bazowej

Usługi dodatkowe świadczone w ramach współpracy ze Starlit

konsultacje księgowe z zakresu bieżącej działalności gospodarczej w cenie miesięcznej obsługi księgowej
konsultacje kadrowo-płacowe z zakresu bieżącej działalności gospodarczej w cenie miesięcznej obsługi księgowej
konsultacje w zakresie analizy kosztów /controllingu (raz w roku, na przełomie roku kalendarzowego) w cenie miesięcznej obsługi księgowej
konsultacje biznesowe z zakresu bieżącej działalności gospodarczej (do 12h rocznie) w cenie miesięcznej obsługi księgowej
zmiana formy/stawki opodatkowania, zmiana rozliczeń VAT (raz w roku, na przełomie roku kalendarzowego) w cenie miesięcznej obsługi księgowej
wyjaśnienia telefoniczne z US i ZUS w imieniu klienta w cenie miesięcznej obsługi księgowej
korespondencja elektroniczna z US i ZUS w imieniu klienta w cenie miesięcznej obsługi księgowej
udział Starlit w czynnościach sprawdzających w siedzibie Starlit (do 8 h w danym roku kalendarzowym) w cenie miesięcznej obsługi księgowej
przyjęcie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, reprezentacji przed US i ZUS w cenie miesięcznej obsługi księgowej
ewidencjonowanie przekazanych przez system Starlit dokumentów w cenie miesięcznej obsługi księgowej
przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej w systemie Starlit w cenie miesięcznej obsługi księgowej
przechowywanie dokumentacji dotyczącej bieżącego roku obrotowego w cenie miesięcznej obsługi księgowej
weryfikacja płatności do US i ZUS w cenie miesięcznej obsługi księgowej
terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach w cenie miesięcznej obsługi księgowej
obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych w cenie miesięcznej obsługi księgowej
weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów w cenie miesięcznej obsługi księgowej
obsługa wezwań do zapłaty US/ZUS/kontrahent połowa stawki bazowej
przygotowanie w pdf zgłoszenia kasy fiskalnej do US połowa stawki bazowej
przygotowanie w pdf wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu US/ZUS połowa stawki bazowej
przygotowanie formularzy aktualizacyjnych w pdf US, GUS, CEiDG (rachunek bankowy, siedziba, itd.) połowa stawki bazowej
przygotowanie i złożenie formularzy rejestrowych lub aktualizacyjnych w ZUS (założenie/zamknięcie konta społki w ZUS, zmiany danych Płatnika) połowa stawki bazowej
przygotowanie faktur sprzedaży, not odsetkowych/ korygujących, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald połowa stawki bazowej
przygotowanie pisma do ZUS/US w sprawie przeksięgowania wpłaty, przemianowania wpłaty na inny miesiąc itd. połowa stawki bazowej
przygotowanie deklaracji PCC-3 połowa stawki bazowej
przygotowanie pism urzędowych, wniosków, odpowiedzi do urzędów, organów egzekucyjnych stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie deklaracji podatkowych będących poza zakresem umowy stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie sprawozdania GUS stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie sprawozdania NBP stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
wizyta w urzędzie w imieniu Klienta lub u Klienta stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
weryfikacja dokumentacji sprzed okresu trwania umowy ze Starlit stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
opracowanie polityki rachunkowości od trzykrotność stawki bazowej
archiwizacja dokumentów papierowych za minione okresy obrachunkowe 30 zł /segregator/mc opłata z góry za rok
wysyłka korespondencji listem poleconym na życzenie klienta (zawiera opłatę za znaczki) 15 zł
zgłoszenia Klienta do GIIF zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ośmiokrotność stawki bazowej
rozliczenie podatkowe wspólników spółki cywilnej, komandytowej, jawnej, partnerskiej – opłata naliczana jest w każdej spółce, w której dana osoba jest wspólnikiem połowa stawki bazowej

Usługi kadrowo-płacowe

obsługa umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, powołania, prokury objętej składkami ZUS 70 zł/osoba /mc
obsługa ZUS właściciela, wspólnika spółki podlegającego obowiązkowi – zgłoszenia do ZUS, komandytariusza 70 zł/osoba /mc
obsługa ZUS osoby współpracującej
25 zł/osoba /mc
obsługa umowy cywilnoprawnej, praktyki absolwenckiej bez ZUS
43 zł/osoba /mc
Rozliczenie składki ZUS właściciela, wspólnika spółki podlegającego obowiązkowi zgłoszenia do ZUS, komandytariusza – za każdy tytuł nieprowadzony przez Starlit 40 zł netto
zakres usługi
prowadzenie akt osobowych oraz klasyfikowanie dokumentów w cenie
prowadzenie teczki pracowniczej dotyczącej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w cenie
rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS w cenie
zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia w cenie
rejestracja zwolnień lekarskich w cenie
ewidencja nieobecności takich jak urlopy, absencje chorobowe i innych nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w cenie
prowadzenie obsługi płacowej, w tym naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, ekwiwalentów oraz świadczeń pozapłacowych, umów cywilnoprawnych tj. zlecenie i dzieło, organów stanowiących, prokury, praktyk absolwenckich w cenie
prowadzenie kartotek wynagrodzeń i dochodowych pracowników oraz ich comiesięczna aktualizacja w cenie
ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich, tacierzyńskich i innych
naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych w cenie
przygotowanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i o innych potrąceniach w cenie
przygotowanie i przesłanie listy płac w cenie
przygotowanie i przesłanie informacji o wysokości podatku od wynagrodzeń i ZUS w cenie
przygotowanie i przesłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych w cenie
przygotowanie i przesłanie do ZUS raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej w cenie
obsługa ZUS PUE (za każde zwolnienie, wysyłkę dokumentów) w cenie
określanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT4, PIT8A) w cenie
przygotowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na drukach z systemu w cenie
przygotowanie sprawozdań GUS Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w cenie
przygotowanie świadectwa pracy w cenie
prowadzenie kart zasiłkowych w cenie
prowadzenie kart urlopowych i sporządzanie zestawień na żądanie klienta w cenie
kontrola ważności badań lekarskich w cenie
przekazywanie opracowanych wzórow dokumentów (kwestionariusze, zgody, wnioski itp.) zgodnych z RODO i zmieniającymi sie akatami prawnymi w cenie
informowanie o corocznych obowiązkach pracodawcy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w cenie
informowanie pracodawcy o wszelkich zmianach przepisow dotyczącyh prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w cenie
przygotowanie danych o zatrudnieniu do standardowych sprawozdań finansowych spółek w cenie
sporządzanie deklaracji PFRON (jeśli są wymagane) – dotyczy deklaracji Pracodawcy po przekroczeniu odpowiedniej liczby zatrudnionych w cenie

 

Usługi kadrowo-płacowe - usługi dodatkowe

 

obsługa zatrudnienia nowego pracownika (kompletacja i weryfikacja dokumentów, założenie teczki akt osobowych, założenie teczki dokumentacji pracowniczej, zgłoszenie do ZUS) 60 zł/os.
zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS 30 zł /szt.
przygotowanie i przesłanie rocznych informacji o przychodach PIT-11, IFT-1R 35 zł/szt.
przygotowanie i przesłanie rocznych informacji o przychodach PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA 55 zł/szt.
przygotowanie umowy o pracę / cywilnej wg standardowego wzoru (bez udziału doradcy podatkowego czy prawnika) od połowa stawki bazowej
przygotowanie aneksu / wypowiedzenia wg standardowego wzoru (bez udziału doradcy podatkowego czy prawnika) od połowa stawki bazowej
przygotowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na drukach innych niż z systemu, tj. BANKU/ MOPS/GOPS połowa stawki bazowej
obsługa korespondencji z komornikiem połowa stawki bazowej
przygotowanie wymaganej / zaległej dokumentacji dla byłego pracownika wycena indywidualna
obsługa pracowników oddelegowanych lub delegowanych do pracy za granicą wycena indywidualna
obsługa pracowników zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową wycena indywidualna
obsługa pracowników z dofinansowaniem PFRON (SOD PFRON) wycena indywidualna
przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do PFRON stawka bazowa
przygotowanie wniosku do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia lub o refundację składek połowa stawki bazowej
obsługa ZFŚS wycena indywidualna
rozliczanie delegacji krajowych od 20 zł/szt.
rozliczanie delegacji zagranicznych od 50 zł/szt.
zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS jedna czwarta stawki bazowej
obsługa kontroli PIP stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
korekty listy płac z tytułu przekroczeń podstawy emerytalno-rentowej – ustalenie nadpłaty ZUS stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę

 

Obsługa PPK

obsługa płacowa PPK, w tym przygotowanie i przesłanie pliku – zestawienia o pobranych składkach PPK oraz informacji o kwocie zobowiązania do wpłaty 22 zł/osoba /mc
obsługa administracyjna PPK sześciokrotność stawki bazowej
zapisanie uczestnika do PPK połowa stawki bazowej
przekazywanie do wybranej instytucji finansowej oświadczeń woli uczestników lub innych osób objętych przepisami ustawy (wnioski, deklaracje, odwołania deklaracji) połowa stawki bazowej
złożenie wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika dwukrotność stawki bazowej

Opłaty administracyjne

opłata za nieterminowe dostarczanie dokumentów 10% stawki miesięcznej za usługi księgowe za każdy dzień opóźnienia
skanowanie dokumentów przesłanych w wersji papierowej stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
porządkowanie przez Starlit za Klienta dokumentacji elektronicznej w systemie Starlit stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
zwrot kosztów odzyskiwania należności w razie nieterminowych płatności (opłata za 1 transakcję zgodnie z art. 10 ust. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) od 40 EUR
opłata za wznowienie współpracy po zawieszeniu lub wypowiedzeniu umowy przez Starlit trzykrotność stawki bazowej

Usługi dodatkowe wspierające płynność, bezpieczeństwo i rozwój firmy

 

analiza możliwości zabezpieczenia ciągłości biznesu (zabezpieczenie majątku, sukcesja, inwestycje) w cenie
audyt polis ubezpieczeniowych w cenie
analiza możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (leasing, kredyt, factoring, dotacje i in.) w cenie
przekazywanie stanu zalgłości za faktury sprzedaży w cenie
przekazywanie stanu zaległości za faktury zakupu w cenie
przygotowanie wniosków kredytowych/pożyczkowych/leasingowych stawka bazowa za każdą rozpoczętą godzinę
przygotowanie paczki przelewów do dostawców połowa stawki bazowej
usługa monitoringu płatności wycena indywidualna przez zewnęrznego Partnera
usługa windykacja wycena indywidualna przez zewnęrznego Partnera

 

Usługi dodatkowe umożliwiające automatyzację (IT)

 

dostęp do systemu Starlit w cenie
enova365 – licencje są uruchamiane na minimum 12 miesięcy
konsultacje w zakresie możliwości korzystania z systemu enova365, automatyzacji i integracji w cenie
enova365 moduł Faktury Srebrne dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 38 zł /mc
enova365 moduł Faktury Złote dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 75 zł /mc
enova365 moduł Handel Srebrny dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 125 zł /mc
enova365 moduł Handel Złoty dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 215 zł /mc
enova365 moduł Kadry dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 268 zł /mc
dostęp do modułu Pulpit Pracownika (licencja Starlit) – do 100 użytkowników 329 zł /mc
dostęp do modułu Edycja Kalendarza (licencja Starlit) 324 zł /mc
dostęp do modułu Pulpit Kierownika (licencja Starlit) – do 5 użytkowników 20 zł /mc
enova365 moduł Członkowie dla NGO dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 115 zł /mc
enova365 moduł Projekty – dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 139 zł /mc
enova365 moduł Delegacje – dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 45 zł /mc
enova365 moduł Wyciągi bankowe dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 279 zł /mc
enova365 moduł Wielofirmowy Srebrny dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 235 zł /mc
enova365 moduł Wielofirmowy Złoty dla Klienta biura rachunkowego na serwerach Starlit – dostęp przez przeglądarkę 569 zł /mc
opłata za korzystanie z infrastruktury Starlit (nie dotyczy Pulpitów) 55 zł/os/mc
instalacja enova365 na serwerze Starlit 200 zł, opłata jednorazowa
szkolenie z enova365 200 zł /h
godzina serwisowa/wdrożeniowa enova365 200 zł /h
audyt bezpieczeństwa IT w cenie
tworzenie kopii zapasowych 5 EUR/mies./komputer + od 2 EUR
pakiet Protect 365 Business (Antywirus, Host IPS, Host Firewall, Ochrona Reaktywna, Szyfrowanie) 9 EUR /mies/komputer
pakiet Protect 365 Business Plus (dodatkowo automatyczne raporty RODO) 12 EUR/mies/komputer

 

Usługi dodatkowe - konsultacje ze specjalistami

doradca podatkowy od 300 zł/h
adwokat/radca prawny od 250 zł/h
biegły rewident od 250 zł/h
audytor od 250 zł/h
doradca biznesowy od 200 zł/h
specjalista ds. controllingu od 200 zł/h
specjalista ds. NGO od 200 zł/h
obsługa kontroli podatkowej przez doradcę podatkowego wycena indywidualna przez zewnęrznego Partnera
przygotowanie wniosku o interpretację podatkową wycena indywidualna przez zewnęrznego Partnera
obsługa kontroli, postępowań itd. wycena indywidualna przez zewnęrznego Partnera