Jak odliczać ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Planujesz w 2020 roku inwestować w fotowoltaikę lub ocieplenie domu? Dowiedz się więcej o uldze termomodernizacyjnej w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź też, jak rozliczać się z udziału w programie „Mój prąd”. Kto może skorzystać z dofinansowania? Odpowiedź w tekście.

Ulga termomodernizacyjna w 2020 roku

Jeśli Twój dom potrzebuje ocieplenia, chcesz ulepszyć instalację lub całkowicie zmienić źródła energii na te ekologiczne, czyli odnawialne – koniecznie skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej. Warunek? Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Korzystając z ulgi odliczysz np. wydatki na materiały budowlane, urządzenia niezbędne do remontu lub usługi, które wiążą się z termomodernizacją (ich wykaz znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.). Pamiętaj, że wydatki te muszą być poniesione na domek jednorodzinny osoby prywatnej – nie dotyczą zatem zakładów, hal produkcyjnych, biur czy budynków wielorodzinnych. Co ważne, ulga termomodernizacyjna obejmuje też kredyty i pożyczki.  

Jaka ustawa reguluje ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna uregulowana jest w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Kluczowa zasada ulgi termomodernizacyjnej polega na możliwości odliczenia (od podstawy obliczonego podatku) wydatków poniesionych w roku podatkowym na usługi, materiały czy robociznę związane z ulepszeniem budynku pod kątem termicznym. Jak dokonuje się odliczenia? Od podstawy obliczenia podatku (ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT) oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Tym samym z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna – konkretne liczby

Chcesz skorzystać z ulgi? Musisz zakończyć swoje przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek. Jeśli nie uda Ci się zrobić tego w terminie, musisz zwrócić ulgę. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Odnosi się to do sumy wydatków na wszystkie Twoje przedsięwzięcia – we wszystkich budynkach, które posiadasz.

Jak ustala się wysokość wydatków?

Wysokość wydatków ustalisz na podstawie faktur VAT-owskich, które otrzymałeś podczas zakupów w sklepie czy od wykonawcy termomodernizacji. Jeśli wydatki były opodatkowane VAT, Twoją kwotą wydatkowaną jest wydatek plus podatek (o ile nie odliczyłeś go na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług)!

Co jeszcze należy wiedzieć o uldze termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna ma pewne dodatkowe obostrzenia. Na przykład:
  • nie masz możliwości odliczyć wydatków w tej części, w jakiej zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócono Ci je w jakiejkolwiek innej formie,
  • nie odliczysz też wydatków w części, w której były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej,
  • jeśli po roku, w którym dokonałeś odliczeń, otrzymałeś zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to jesteś obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot.

Program „Mój prąd” w 2020 roku

Oprócz ulgi termomodernizacyjnej, do 18 grudnia 2020 roku możesz skorzystać także z programu rządowego „Mój prąd”. Celem programu jest dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW w gospodarstwach domowych. Możesz liczyć nawet na 50% zwrotu kosztów zakupu, montażu i instalacji (ale w sumie nie więcej niż 5 tys. zł!). Co ciekawe, dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r. Pamiętaj jednak, że cały projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto skorzysta z programu „Mój prąd”?

Z programu „Mój prąd” może skorzystać każda osoba fizyczna, która:
  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarła umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wniosek do programu „Mój prąd” oraz rozliczenie PIT

Warunkiem skorzystania z programu „Mój prąd” jest złożenie wniosku. Zrobisz to przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pocztą lub kurierem (wyślij dokumenty na adres NFOŚiGW). Cała dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). Oznacza to, że otrzymanych środków nie jesteś obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym.

Inne ważne informacje o programie „Mój prąd”

Aby uzyskać dofinansowanie z programu „Mój prąd”, warto pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach. Przede wszystkim:
  • udział w programie „Mój prąd” jest jednorazowy – dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
  • wniosek musi zostać zaakceptowany – warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez ministra właściwego ds. energii,
  • dofinansowane są tylko nowe urządzenia – panele fotowoltaiczne muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,
  • konkretny przedział czasowy – jesteś zobowiązany do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania,
  • programy się nie łączą – dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
Zdecydowanie warto skorzystać z tegorocznych dofinansowań na termomodernizację. Pospiesz się jednak z wnioskiem, pula środków jest bowiem ograniczona. Skontaktuj się z nami i skonsultuj możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku Twoich wydatków! Pomożemy Ci na każdym etapie rozliczeń ulgi termomodernizacyjnej i programu „Mój prąd”!